ملاقات معاون تجارتی اتاق با سفیر کبیر اندوینزیا در افغانستان

محترم الحاج محمد یونس مومند معاون تجارتی هیئت مدیره اتاق تجارت و صنایع افغانستان روز یکشنبه مورخ  17 سرطان 1397 با محترم داکتر عارف رحمان سفیر کبیر اندونیزیا مقیم کابل در مقر سفارت آنکشور ملاقات کرده و روی افزایش همکاری های تجارتی و اقتصادی میان دو کشور، بحث و تبادل نظر نمودند.

در ابتدا، محترم مومند به خاطر دعوت ایشان از سوی سفارت اندونیزیا، اظهار تشکر نموده و در مورد اوضاع اقتصادی- تجارتی افغانستان در شرایط کنونی و همچنان روابط با کشور اندونیزیا معلومات ارائه نموده افزود: "سروی های که اتاق تجارت و صنایع افغانستان انجام داده نشان دهندۀ پیشرفت های قابل ملاحظه در سکتور های مختلف میباشند و اکنون افغانستان فرصت های فراوانی جهت جذب سرمایه گذاری خارجی دارد." ایشان در مورد سفر هیئت تجارتی افغانستان جهت اشتراک در نمایشگاها و کنفرانسهای تواصل تجارتی اندونیزیا معلومات ارائه نموده و روی تبادل هیات تجارتی میان دو کشور تاکید کرد.

متعاقباً، محترم رحمان، پیشرفت های اخیر اقتصادی و نقش سکتور خصوی در این راستا را قابل تحسین خوانده و کار مشترک روی تقویت ساختار های اقتصادی، برنامه های بنیادی برای ایجاد محیط سالم تجارت را مهم توصیف کرد. وی افزود که سفارت اندونیزیا آماده هرنوع همکاری در قبال افغانستان می باشد.