ملاقات معاون تجارتی هیئت مدیره اتاق با رئیس و مسؤلین اتحادیه سرتاسری خدمات دوایی افغانستان

محترم الحاج محمد یونس مومند معاون تجارتی هیئت مدیره اتاق تجارت و صنایع افغانستان با محترم الحاج عبدالکریم خوستی رئیس جدید اتحادیه سرتاسری خدمات دوایی افغانستان و تعدادی از اعضای رهبری این اتحادیه در دفتر معاون اول هیئت مدیره اتاق ملاقات کرده و پیرامون مشکلات شان بحث و تبادل نظر نمودند.

محترم خوستی و اعضای رهبری اتحادیه از مشکلات شان در رابطه به تصمیم اخیر وزارت صحت عامه یادآور شدند که بر اساس فیصله جدید این وزارت، منبعد تمامی واردات ادویه افغانستان محدود به 10 شرکت بزرگ وارداتی و 200 شرکت تولیدی در جهان و همچنان 500 درملتون به شکل زنجیره ای می گردد.  آنان این اقدام وزارت صحت عامه را نوعی از انحصار توسط چند شرکت محدود خواندند که می تواند از یکطرف در مغایرت با قانون اساسی و اقتصاد بازار قرار گیرد و از جانب دیگر این اقدام سبب خواهد تا قیمت ادویه در بازار های کشور افزایش زیاد یافته و این مسئله زمینه ورود ادویه قاچاقی و بی کیفیت را مساعد خواهد ساخت. آنان از واردات ادویه با کیفیت که بشکل قانونی و بعد از تأیید وزارت صحت عامه وارد بازار های کشور گردد ابراز حمایت و پشتیبانی نمودند، اما مخالفت شانرا با هر نوع انحصار که زمینه را برای حلقات مافیایی در سکتور دوایی فراهم خواهد ساخت، نیز ابراز داشتد.  اعضای اتحادیه از رهبری اتاق خواستند تا در قسمت رفع مشکلات و همچنان خواست های قانونی شان، با آنها همکاری نموده و صدای شانرا به گوش مقامات رهبری دولت برساند.

محترم مومند، بعد از استماع مشکلات اتحادیه سرتاسری خدمات دوایی افغانستان، از تلاشهای قانونمند آنان ابراز حمایت نموده گفت: «اتاق خواهان رعایت استندرد های جهانی در قسمت تولید و تورید ادویه بوده و مخالف هرنوع انحصار می باشد، دولت باید از کیفیت واردات ادویه نظارت دقیق داشته باشد ولی محدود ساختن آن به 10 شرکت وارداتی، 200 شرکت تولید و یا هم به 500 درملتون زنجیره ای چارۀ حل مشکل نبوده و دسترسی مردم را به ادویه محدود تر خواهد ساخت. دولت باید متخلفین و شرکت هایی را که ادویه بی کیفیت و غیر معیاری را وارد کشور می کنند، مجازات نماید.»

آقای مومند، از جانب دیگر از شرکت های تورید کننده ادویه خواست تا ادویه خود را تحت شرایط ستندرد و درجه هوای مناسب وارد بازار های کشور ساخته و ذخیره نمایند، به خصوص در فصل گرما که ادویه به محافظت خاص نیاز دارد این موضوع را جداً رعایت کنند. وی از سؤ استفاده بعضی از کمپنی ها برای امتیاز قایل شدن به آنعده از دکتورانی که ادویه آن کمپنی را بیشتر به مصرف می رسانند و سفر های تشویقی دریافت می کنند انتقاد نموده و آنرا عمل نادرست خواندند.

محترم مومند در آخر افزود: اتاق، مشکلات اتحادیه سرتاسری خدمات دوایی را به مقام رهبری وزارت صحت عامه رسانیده و جهت راه حل آن هر نوع همکاری لازم را خواهد نمود.