پنج پروژه بزرگ و کوچک مشارکت عامه و خصوصی در بخش صحت، آماده سرمایه گذاری سکتور خصوصی می باشند

پنج پروژه بزرگ و کوچک مشارکت عامه و خصوصی‌ (PPP) در بخش صحت، شامل شفاخانه های جمهوریت و علی جناح هریک با ظرفیت 200 بستر و شفاخانه صد بستر یونیک و همچنان پروژه خدمات تشخیصیه تصویری شفاخانه های وزیر‌محمد اکبرخان و شیخ زاید آماده سرمایه گذاری سکتور خصوصی می باشند.

این موضوع در کنفرانس مطبوعاتی سمینار آگاهی دهی که به روز چهارشنبه، 6 جدی 1396 با اشتراک محترم عتیق‌الله نصرت رئیس هیئت عامل و محترم شفیق‌الله عطایی معاون پالیسی و تخنیکی هئیت عامل اتاق تجارت و صنایع افغانستان، محترم دکتور قدیر قدیر رئیس عمومی پالیسی و پلان وزارت صحت عامه، محترم عبدالمومن منصور رئیس عمومی اداره مرکزی مشارکت وزارت مالیه و جمعی از اعضای سکتور خصوصی در سکتور صحت در سالون کنفرانس های اتاق تدویر یافته بود، اعلام گردید.

محترم عتیق‌الله نصرت، ضمن اظهار خوش آمدید، روی مشکلات و چالشهای موجود فراراه سرمایه گذاری در افغانستان از جمله ناامنی و تهدیدات امنیتی، نبود حمایت های لازم دولت در قسمت زیربناها مانند (عدم توزیع زمین صنعتی، نبود برق، عدم دسترسی به قرضه با تکتانه های مناسب، موجودیت فساد اداری با و جود تلاش های دولت در جلوگیری آن) صحبت نموده و سرمایه گذاری های مشترک تحت پروسۀ مشارکت عامه و خصوصی (PPP) را یکی از گزینه های مؤثر جهت رفع این مشکلات دانسته گفت: «سود این سرمایه گذاری های مشترک در آنست که خطرات تقسیم می شود و مدیریت مؤثر صورت گرفته و مفاد مطمئن تر برای سکتور خصوصی مد نظر می باشد.»

آقای نصرت، موضوع مشارکت عامه و خصوصی (PPP) را به عنوان یک گزینه خوب و یکی از مسائل مطرح بحث در کشور های مختلف به خصوص کشور های رو به انکشاف طی 25 سال اخیر خوانده گفت: «ما در سال 2014 زمانیکه اولویت های پیشنهادی سکتور خصوصی را به کنفرانس لندن مطرح کردیم، یکی از این اولویت ها مشخصاً روی مشارکت عامه و خصوصی بود که خوشبختانه دولت روی تطبیق آن کار را آغاز کرد. یکی از ریفورم هایی که سال گذشته انجام یافت قانون مشارکت عامه و خصوصی بود که برای اولین بار به همچو یک قانون دست یافتیم. در چوکات این قانون ما توانستیم سرمایه گذاری هایی را در سکتور انرژی داشته باشیم، اما این به معنی آن نیست که بخواهیم صرف در بخش انرژی سرمایه گذاری کنیم، بلکه در سایر سکتور ها فرصت های زیادی برای سرمایه گذاری مشترک وجود دارد.»

محترم نصرت، امکانات مالی و ظرفیت تخنیکی سکتور خصوصی را نسبت به دولت در تطبیق پروژه ها بالاتر خواند که به گفته وی این موضوع در سایر کشورها نیز ثابت شده است. ایشان همچنان تاکید کرد تا سهولت های بیشتری در قانون و مقرره های (PPP) ایجاد گردد، به خصوص مصؤنیت و گرانتی برای سکتور خصوصی در قانون مشارکت عامه و خصوصی مد نظر گرفته شود.

محترم داکتر قدیر قدیر، از همکاری خوب اتاق با وزارت صحت عامه به خصوص از فراهم سازی برای تدویر برنامه های آگاهی دهی در بخش مشارکت عامه و خصوصی سپاسگزاری نموده و روی سرمایه گذاری سکتور صحت و فرصت ایجاد شده در افغانستان یادآوری کرد. وی عرضه خدمات صحی را در ابعاد مختلف از جمله (دسترسی به عرضه خدمات صحی، کیفیت عرضه خدمات و کارایی مدیریت مناسب) به بحث گرفته و به تطبیق این سه مورد تأکید کرد.

آقای قدیر از استراتیژی های کوتاه مدت و دراز مدت وزارت صحت به خصوص در بخش مشارکت عامه و خصوصی یادآوری کرده و از آماده سازی سه پروژه بزرگ، شامل شفاخانه های جمهوریت، علی جناح و یونیک و دو پروژه خدمات تشخیصیه تصویری شفاخانه های وزیر‌محمد اکبرخان و شیخ زاید برای سرمایه گذاری سکتور خصوصی تحت قانون مشارکت عامه و خصوصی نیز اطمینان داد.

آقای منصور، در رابطه به سابقه تاریخی مشارکت که طی قرون متمادی به اشکال مختلف وجود داشته صحبت نموده و ضرورت فعلی آن را در کشور های مختلف منجمله افغانستان مهم توصیف کرد.

در آخر برنامه، پریزنتیشن های مختلف آگاهی دهی در زمینه های مختلف مشارکت عامه و خصوصی از سوی مسؤلین وزارت های صحت و مالیه ارائه گردیده و اشتراک کنندگان نیز نظریات سودمند خود را در زمینه ابراز داشتند.

برای مشاهده پریزنتیشن اینجا کلیک کنید.