(USAID) ملاقات معاون اول هیئت مدیره اتاق با مشاور پروژه اتار

محترم الحاج خانجان الکوزی معاون اول هیئت مدیره اتاق با خانم لورن مشاور پروژه اتار (USAID) به روز سه شنبه، 7 سنبله 1396 در دفتر کار خویش ملاقات نموده و روی مشکلات و تسهیلات پرداخت های الکترونیکی (E-Payment) درگمرکات که جدیداً آغاز گردیده، بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

خانم لورن در مورد هدف سفرش به افغانستان به خصوص روی جایگزینی و استفاده از سیستم پرداخت الکترونیکی به عوض استفاده از پول فزیکی در گمرکات سرحدی صحبت نموده و نظر سکتور خصوصی افغانستان را در این قسمت جویا شد.

محترم الکوزی، ضمن تشریح سیستم رایج و استفاده از پول فزیکی در گمرکات سرحدی، روی یک سلسله اصلاحات و سهولت های که اخیراً از سوی حکومت ایجاد شده نیز اشاره نمود. آقای الکوزی استفاده از سیستم الکترونیکی بانک های خصوصی را در مقایسه با تحویلی پول فزیکی در گمرکات سرحدی کشور یک اقدام مثبت خوانده، در عین حال به مشکلات سد راه این سیستم از قبیل نبود امکانات تخنیکی، نبود نمایندگی های بانک های خصوصی در گمرکات سرحدی و برخی مشکلات دیگری که در برابر این سیستم وجود دارد، اشاره نمود و جهت موفقیت بیشتر این سیستم خواهان هماهنگی و همکاری بیشتر میان بانک های دولتی و خصوصی و برگزاری برنامه های آموزشی روی کارکرد این سیستم برای تجار گردید.

آقای الکوزی پیشنهاد نمود قبل از آنکه سیستم جدید یا برنامه ای طرح گردد، ضرورت است نظریات سکتور خصوصی و شرایط عینی جامعه در نظر گرفته شود. سکتور خصوصی با نهاد های دولتی مشترکاً باید روی تطبیق موفقانه این سیستم کار کنند و در مشورت با سکتور خصوصی تا مدتی از هردو سیستم (الکترونیکی و استفاده از پول فزیکی) استفاده صورت گیرد. برعلاوه در این مدت زمان باید به مردم در مورد نحوه استفاده و فوائد سیستم الکترونیکی آگاهی دهی صورت گیرد تا از یکطرف از فساد جلوگیری شده و از جانب دیگر ظرفیت بانک ها نیز ارتقاء داد شود. زیرا اگر بانک های خصوصی ظرفیت خود را بلند ببرند و سهولت های را ایجاد نمایند متشبثین علاقمند استفاده از سیستم الکترونیکی گردیده و از این طریق مشکلات شان در گمرکات سرحدی مرفوع می گردد.