مشکلات صادرات میوه تازه بررسی گردید

تعدادی از تاجران میوه تازه کشور جهت حل مشکلات شان که در مسیر شاهراه ها وجود دارد، به خصوص از اخاذی های متعدد در زمینه واردات و صادرات، روز دوشنبه 26 سرطان 1396، در نشستی با محترم الحاج خانجان الکوزی معاون اول هیئت مدیره اتاق تجارت و صنایع افغانستان پیرامون مشکلات مذکور صحبت نموده و خواهان همکاری اتاق در زمینه گردیدند.

محترم الکوزی، بعد از استماع مشکلات تاجران مذکور، پیشنهاد نمود تا به خاطر جلوگیری از فساد، اخاذی ها و استفاده جویی های مختلف، باید از تجارت قانونی حمایت بعمل آمده و اموال صادراتی و وارداتی ما بشکل قانونی آن در گمرکات طی مراحل شده و از اخاذی های متعدد جلوگیری صورت گیرد.

اقای الکوزی پیشنهاد نمود تا به خاطر حل این موضوع، تاجران تمامی مشکلات موجوده را به شکل مستند و کتبی آن به اتاق ارائه نموده و پیشنهادات مشخص خود را در رابطه به راه حل آن نیز مطرح نمایند، تا بعداً این مسائل را با رهبری حکومت درمیان گذاشته و راه بیرون رفت آن جستجو گردد.