برنامه آموزشی مواد غذایی در هرات برگزار شد

تیم مشترک اتاق تجارت و صنایع افغانستان، وزارت صحت عامه و مؤسسه گین به منظور تحقق غنی سازی مواد غذایی، تدویر برنامه آموزشی و کمک تخنیکی در باره غنی سازی مواد غذایی به تاریخ 26 جدی 1395 به ولایت هرات سفر نمودند.

در این سفر پنج روزه، بر علاوه تدویر برنامه آموزشی، از فابریکات غنی سازی مواد غذایی اعم از سیلوهای آرد و فابریکات غنی سازی مواد غذایی و نمک آیودین دار بازدید و نظارت صورت گرفته و از موجودیت مواد غذایی غنی شده در این فابریکات اطمینان حاصل گردید.

این برنامه توسط محترم دوکتور شیر آقا صافی  مشاور تخنیکی اتحادیه غنی سازی مواد غذایی در اتاق تجارت و صنایع افغانستان، محترم دوکتور وسیع الله یوسفزی مشاور غنی سازی نمک ایودین دار و محترم تیمورشاه میرزایی عضو تخنیکی میکرونترینت های  وزارت صحت عامه به پیش برده شد.

برنامه آموزشی مواد غذایی به تاریخ 27جدی در شهر هرات دایر گردید و به مدت دو روزه ادامه داشت که برای 9 تن از مسؤلین تغذی ولایات (هرات، کندهار، بادغیس، زابل، فراه، نیمروز، هلمند، ارزگان و غور) و مسؤلین فابریکات و لابراتوار های 6 فابریکه تولید نمک آیودین‌دار (مروارید آریا و افغان مفید از هرات؛ سردار روشان، اتفاق و  حیات بابا از کندهار) در باره غنی سازی  نمک آیودین دار توسط داکتر شیر آقا صافی به شکل نظری و کار عملی آموزش داده شد.

دراین برنامه آموزشی، در مورد اهمیت غنی سازی مواد غذایی معلومات مفصل اراده گردیده و از آیودینی شدن نمک، اجرای تست کیفی برای تعین فیصدی آیودین در نمک که مقدار آن در افغانستان بین 30-50 پی پی ام می باشد آموزش داده شد.

به صورت کل هدف از این برنامه بلند بردن سطح آگاهی و ظرفیت تخنیکی 20 تن از مسؤلین تغذی، مالیکین فابریکات و مسولین لابراتوار هایی مذکور بود که در دراز مدت می تواند روی موارد ذیل فوق العاده اثرگذار باشد:

  • سبب کاهش و وقایه‌ی واقعات سقط جنین می شود؛
  • سبب کاهش واقعات سؤ تغذی ناشی از کمبود میکرونترینت ها می شود؛
  • سبب کاهش و وقایه واقعات جاغور می شود؛
  • سبب ازدیاد علاقه اطفال به درس و تعلیم می شود؛
  • سبب بلند رفتن درجه ذکاوت اطفال می شود؛
  • سبب بلند رفتن قوه کاری و توانایی فزیکی یک جامعه می شود؛
  • سبب بهتر شدن حالت صحی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی یک کشور می گردد؛
  • سبب بهتر شدن سیستم تعلیمی کشور می گردد.