مرکز جواز تشبث از یک مرجع واحد افتتاح شد

بنابر تقاضای سکتور خصوصی و تعهد حکومت جمهوری اسلامی افغانستان به ویژه وزارت تجارت و صنایع برای توزیع "جواز تشبثات" از یک مرجع واحد، مراسم افتتاح توحید جوازنامه های تجارتی و سرمایه گذاری تحت نام "جواز تشبث" از یک مرجع واحد روز چهارشنبه در دفتر این مرکز تدویر یافت.

در نخست محترم همایون رسا وزیر تجارت و صنایع افغانستان روی توحید مرکز توزیع جواز نامه تجارتی و سرمایه گذاری صحبت نموده گفت:”ایجاد این مرکز نشان دهنده عملی شدن تعهد حکومت وحدت ملی برای توسعه تجارت و سرمایه گذاری معیاری و قانونمند در کشور در برابر سکتور خصوصی، تاجران و سرمایه گذاران می باشد."

آقا رسا همچنان اضافه نموده یاد آور شد:”وزارت تجارت وصنایع برای رشد تجارت و صنایع در کشور متعهد است چنانچه به منظور تشویق هر چه بیشتر صنایع داخلی کشور در چوکات ریفورم این وزارت، پیشنهاد ایجاد ریاست زنان متشبث را کرده است که با وجود آمدن آن کار های صنعتی این پیکر بزرگ جامعه ما منظم خواهد شد. “، ایشان از کمک های ادارۀ انکشاف ایالات متحده امریکا، نهاد حرکت و سایر نهاد های و ادارات ملی و بین المللی در ساخت این مرکز اظهار تشکر و امتنان نمود.

بعداْ محمد قربان حقجو معین امور تجارتی وزارت تجارت و صنایع در این مراسم صحبت نموده گفت: ”امروز جای فوق العاده مسرت است که ارمان چندین ساله سکتور خصوصی نسبت ایجاد سهولت تجارت و سرمایه گذاری در کشور برداشته شد، با ساخت این مرکز از تعدد جواز نامه های تجارتی که یک مورد منجمله ۱۱ اولویت سکتور خصوصی است عملی میشود. “

آقای حقجو روی مزایای جواز تشبث صحت نموده گفت: ”تاجران، متشبثین و سرمایه گذاران با اخذ این جواز بشکل فوری، خلاف پروسیجر های قبلی، صاحب امتیاز تمام فعالیت های تجارتی مانند، صادرات، واردات، خریدات و فروشات شده، روند توزیع آن در ولایات نیز قابل اجرا بوده و زمان مدار اعتبار آن به سه سال افزایش یافته است، قیمت آن کاهش یافته و تمام مراحل آن در همین مرکز بشکل حضوری و آنلاین اجرا میشود. این مرکز در ثبت انکشافات انجینری نیز کار خواهد. “

بعدا محترم عتیق الله نصرت رئیس هیئت عامل اتاق ضمن اظهار تبریکی به حکومت وحدت ملی و جامعه بزرگ سکتور خصوصی افغانستان و قدردانی از رهبری وزارت تجارت و صنایع نسبت ایجاد مرکز واحد جواز تشبث گفت:” با ایجاد این مرکز، سکتور خصوصی کشور به آرزو دیرینه خویش نایل آمد. “

آقای نصرت در مورد اولویت های پیشنهادی سکتور خصوصی صحبت نموده علاوه کرد : ”اولویت چهارم سکتور خصوصی روی ایجاد این مرکز تاکید کرده است که با ساخت آن از یکسو جلو بیروکراسی دست و پا گیر کاهش یافته و از سوی دیگر کوشش میشود تا روند توزیع جواز های تمام ادارات از این مرکز صادر شده، جلو فساد اداری و ضیاع وقت را گرفته و در نهایت زمینه توحید جوازهای تجارتی و سرمایه گذاری مساعد میشود. “

رئیس هیئت عامل اتاق همچنان اضافه نمود: ” پیشنهادات سکتور خصوصی به ۱۱ اولویت اصلاحات مختص نبوده، بلکه ۱۳ اولویت قابل تطبیق کوتاه مدت را كه قبل از کنفرانس بروکسل قابل تطبيق ميباشد، شناسایی و به حکومت وحدت ملی پیشنهاد نموده است که ۹ مورد نسبت توجه جدی و اراده قوی رئیس جمهور، رئیس اجرائیه و وزیر تجارت انجام یافته است و خوشبختانه یک مورد پیش شرط کنفرانس بروکسل امروز با افتتاح این مرکز تحقق یافت. “