سومین اجلاس شورای عالی نمایندگان اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان برگزار شد

سومین اجلاس شورای عالی نمایندگان اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان با اشتراک 305 تن عضو امروز دوشنبه مورخ 25 سنبله 1398 در کابل برگزار شد. به اساس قانون و اساسنامه اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، شورای عالی نمایندگان بالاترین مرجع تصمیم گیری در اتاق می باشد.

ذریافت فایل