نهمین شماره خبرنامه سال 1391

در این شماره خواهید خواند:
- ورکشاپ مشورتی به منظور ایجاد یک محیط مناسب سرمایه گذاری – زون غرب، در ‏شهر هرات برگزار شد
- حل مشکلات تجارتی و ترانزیتی افغانستان و پاکستان، دستاوردی دیگر از اتاق مشترک افغان – پاک
- آتش سوزی در یکی از مارکیت های تجارتی شهر کابل ده ها میلیون دالر خسارت وارد نمود

دریافت خبرنامه

هشتمین شماره خبرنامه سال 1391

در این شماره خواهید خواند:
- فعالیت تأسیسات نظامی در پارکهای صنعتی، ضربۀ سنگین برای تولیدات داخلی می باشد
- پروژه نصب پایه ها در باغهای انگور به مبلغ یک میلیون دالر تصویب شد
- هشتمین کنفرانس سالانه تواصل تجارتی افغان – امریکا

دریافت خبرنامه

هفتمین شماره خبرنامه سال 1391

در این شماره خواهید خواند:
- تعمیر اتاق تجارت و صنایع کندهار رسماً افتتاح و به بهره برداری سپرده شد
- اتاق تجارت و صنایع میز مدور به ارتباط فرصت های سرمایه گذاری یا بدیل اقتصاد قراردادی را دایر نمود
- عقب گرد افغانستان در جدول سهولت کاروبار تجارت و سرمایه گذاری

دریافت خبرنامه

ششمین شماره خبرنامه سال 1391

در این شماره خواهید خواند:
- شورای عالی اقتصادی ایجاد شد
- کنفرانس تواصل تجارتی افغان – جرمن در شهر کابل برگزار شد
- انجمن مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی افغانستان تأسیس شد

دریافت خبرنامه