شماره سوم - اسد و سنبله 1394

در این شماره خواهید خواند:
- حکومت وحدت ملی در تامین امنیت سکتور خصوصی ناکام بوده است
- اتاق اولویت هاي سکتور خصوصی براي اصلاحات را در نشست مقامات بلند رتبه ارائه نمود
-همایش فرصت هاي تجاري و سرمایه گذاري ایران و افغانستان

دریافت خبرنامه

شماره دوم - جوزا و سرطان 1394

در این شماره خواهید خواند:
- اتاق براي 1000 فامیل بی بضاعت مواد غذایی توزیع نمود
- امضاي تفاهم نامه همکاري میان اداره ملی ستندرد (انسا) و اتاق تجارت و صنایع افغانستان
- اتاق در ششمین کنفرانس و میزگرد ارتقاي تجارت ایالت سیچیوان چین و جنوب آسیا، شرکت نمود

شماره اول - حمل و ثور 1394

در این شماره خواهید خواند:
- اتاق تجارت و صنایع پنجشیر افتتاح شد
- نشست هیئت رهبری اتاق با رئیس جمهور
- جلسه استماعیه مشکلات سکتور خصوصی با مشاور ارشد اقتصادی رئیس جمهور

شماره ششم - دلو و حوت 1393

در این شماره خواهید خواند:
- زنان تجارت پیشه افغان از برنامه آموزشی آمریکا به هدف (با تعهد بسوي پیشرفت) فارغ گردیدند
- اشتراك شرکت هاي افغان در نمایشگاه بین المللی فروش نوروزي تاجیکستان
- اتاق براي 200 خانواده آسیب دیده در ولایت پنجشیر کمک هاي لازم را توزیع نمود

شماره پنجم - قوس و جدی 1393

در این شماره خواهید خواند:
- فارغان پوهنتون غرجستان سومین دور کار آموزی خود را در اتاق به پایان رسانیدند
- اتاق و فدراسیون تجارتی افغانستان – کانادا تفاهم نامه همکاری اقتصادی و تجارتی را به امضا رسانیدند
- اتاق با شرکت مالی اسلامی و مشورتی افغانستان و گروپ مشورتی اسلامی المعالی تفاهمنامه انکشاف بانکداري اسلامی را امضا نمودند

شماره چهارم - میزان و عقرب 1393

در این شماره خواهید خواند:
- سفر رئیس جمهور به پاکستان و نتایج مثبت در بهبود روابط تجارتی و ترانزیتی دو کشور
- ملاقات هیئت رهبري اتاق با داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرائیوی
- نمايشگاه محصولات هندوستان در کابل برگزار گرديد

شماره سوم - اسد و سنبله 1393

در این شماره خواهید خواند:
- انتخابات مجتمع زنان تجارت پیشه (تجارت مایه صلح) برگزار شد
- قیمت گاز مایع کاهش یافت
- اتاق در اولین کنفرانس و نمایشگاه توریزم صحت سازمان ایکو اشتراك نمود

دومین شماره خبرنامه سال 1393

در این شماره خواهید خواند:
- بنیاد خیریه خیرخواه براي 2000 فامیل بی بضاعت مواد غذایی توزیع نمود
- سنگ تهداب تعمیر اتاق کاپیسا گذاشته شد
- کتاب رهنماي تجارت میان مرزي بین افغانستان و تاجکستان به چاپ رسید

دریافت خبرنامه

اولین شماره خبرنامه سال 1393

در این شماره خواهید خواند:
- مرکز روابط تجارتی در اتاق افتتاح شد
- اتاق سومین سروي وضعیت کاروبار در افغانستان را نشر نمود
- دفتر شوراي تجارتی افغان فنلند در بلخ افتتاح شد

دریافت خبرنامه

هفتمین شماره خبرنامه سال 1392

در این شماره خواهید خواند:
- اقدام به غصب جایداد اتاق تجارت و صنایع افغانستان از سوی غاصبین با تحریف فرمان شماره (72) مقام عالی ریاست جمهوری
- 30 تن از زنان تجارت پیشه افغان از برنامه آموزشی امریکا فارغ شدند
- نهمین نشست کمیسیون مشترك اقتصادی افغانستان و پاکستان در کابل برگزار شد.

دریافت خبرنامه