شماره هفتم - عقرب 1395

در این شماره خواهید خواند:
- کنفرانس رؤسای اجرائیوی افغانستان در کابل برگزار شد
- بیست و یکمین جلسۀ نوبتی ھیئت محترم مدیرۀ اتاق برگزار شد
- نشست هیئت رهبري اتاق با سفیر کبیر جمهوری اسلامی ایران و هیئت همراه شان

دریافت خبرنامه


شماره ششم - میزان 1395

در این شماره خواهید خواند:
- سفر هیئت تجارتی افغانستان به کشور عربستان سعودی
- سکتور خصوصی خواهان همکاري بیشتر حکومت در جهت تشویق و توسعه تولیدات داخلی می باشد
- نشست رئیس هیئت عامل اتاق با مسؤلین اداره سایپ و جمعی از نمایندگان سکتور خصوصی کشور

دریافت خبرنامه


شماره پنجم - سنبله 1395

در این شماره خواهید خواند:
- اعلامیه اتاق در مورد آتش سوزي مارکیت تخته فروشی برادران
- اولین قطار محموله تجارتی چین از طریق خط آهن وارد بندر حیرتان گردید
- اختطاف هاي اخیر باعث نگرانی شدید جامعه سکتور خصوصی کشور گردیده است

دریافت خبرنامه

شماره چهارم - اسد 1395

در این شماره خواهید خواند:
- نشست اتاق مشترك افغانستان – ایران در شهر تهران برگزار گردید
- بیستمین جلسۀ نوبتی هیئت محترم مدیره اتاق برگزار شد
- تفاهمنامه همکاری مشترك میان اتاق و شورای توسعه تجارت خارجی تایوان به امضاء رسید

دریافت خبرنامه

شماره سوم - جوزا و سرطان 1395

در این شماره خواهید خواند:
- نزدهمین جلسه هیئت مدیره اتاق تجارت وصنایع افغانستان دایر گردید
- حمایت سکتور خصوصی هرات از موضعگیري اتاق پیرامون تعدیل قانون اداره امور مالیات
- اتاق خواهان تعدیل قانون اداره امور مالیات می باشد

شماره دوم - ثور 1395

در این شماره خواهید خواند:
- سفر هیئت رهبری اتاق با رئیس اجرائیه کشور به جمهوری مردم چین
- چهارمین نمایشگاه تولیدات پاکستان در شهر کابل برگزار گردید
- تصویب طرزالعمل تعرفه حمایوی صنایع داخلی یک اقدام مهم از سوی شورای عالی اقتصادی کشور

شماره اول - حمل 1395

در این شماره خواهید خواند:
- نمایندگان اتاق، رئیس اتاق سارك را در سفرش به پاکستان و هندوستان همراهی نمودند
- اولین کنفرانس تواصل تجارتی افغانستان – بلاروس
- نشست هاي مجمع عمومی، شورا هاي انتقال اجناس و مسافرین اتحادیه بین المللی حمل و نقل زمینی در جنیوا دایر گردید

دریافت خبرنامه

شماره هشتم - حوت 1394

در این شماره خواهید خواند:
- اتاق در شصت و پنجمین نشست کمیته اجرائیه و محفل تغییر دفتر ریاست اتاق سارك شرکت نمود
- نشست هیئت رهبري اتاق با سفیر کبیر چین
- همایش کارفرمایان کشورهاي جنوب آسیا در شهر کولمبو برگزار شد

شماره هفتم - دلو 1394

در این شماره خواهید خواند:
- اهدای نشان عالی اتاق به سفیر کبیر المان در کابل
- نمایشگاه صنعتی ولایت ننگرهار افتتاح شد
- نشست رهبری اتاق با سفیر کبیر فنلند در افغانستان

شماره ششم - قوس و جدی 1394

در این شماره خواهید خواند:
- مشکلات بندر واگه و راه حل هاي آن طی جلسه اي به بحث گرفته شد
- دیدار هیئت رهبري اتاق مشترك پاك – افغان با معاون دوم رئیس جمهور و رئیس جمهور اسبق کشور
- جلسه آجنداي ولایتی تشبثات بلخ برگزار شد

دریافت خبرنامه