شماره چهارم - سرطان 1396

در این شماره خواهید خواند:
- رئیس جمهور کشور، از طریق ویدیو کنفرانس، مشکلات تاجران میوه تازه و صنعتکاران را استماع نموده، بخاطر حل آن هدایات لازم صادر کرد
- همکاری اتاق با سازمان بین المللی کار تدوین و انکشاف برنامه کشوری کار شایسته (DWCP)
- پروسیجرهای مغلق باید سهلتر و مرکز واحد خدمات گمرکی ایجاد گردد

شماره سوم - جوزا 1396

در این شماره خواهید خواند:
- دهلیز هوایی افغانستان – هندوستان رسماً افتتاح گردید
- دوازدهمین کنفرانس چین و کشور هاي جنوب آسیا در شهر کومینگ برگزار شد
- نشست رئیس هیئت عامل اتاق با رئیس پروژه تجارت و عواید افغانستان (آتار)


شماره دوم - ثور 1396

در این شماره خواهید خواند:
- کنفرانس "عدالت، حکومتداري خوب و انکشاف پایدار" در کابل برگزار شد
- نشست رهبری اتاق با وزیر امور داخله کشور
- ملاقات معاون تجارتی هیئت مدیره اتاق با رئیس بخش سیاسی سفارت سویدن مقیم کابلشماره اول - حمل 1396

در این شماره خواهید خواند:
- نشست رئیس هیئت عامل اتاق با سفیر کبیر جمهوري اندونیزیا
- اتاق تجارت وصنایع افغانستان از شرکت نازو تقدیر به عمل آورد
- نشست مقدماتی کنفرانس ملی "نقش عدالت در انکشاف اقتصادي افغانستان"، در اتاق برگزار شد

دریافت خبرنامه

شماره یازدهم - حوت 1395

در این شماره خواهید خواند:
- ملاقات معاون اول هیئت مدیره اتاق و رئیس عمومی گمرکات وزارت مالیه با تجار قالین و وارد کنندگان موتر
- رئیس هیئت عامل اتاق با مشاور رئیس جمهور افغانستان ملاقات نمود
- رئیس هیئت عامل اتاق با سفیر سریلانکا در افغانستان ملاقات نمود

دریافت خبرنامه

شماره دهم - دلو 1395

در این شماره خواهید خواند:
- نمایندگی اتاق تجارت بین المللی در افغانستان گشایش یافت
- نشست نمایندگان سکتور خصوصی با سفیرکبیر جدید افغانستان در آسترالیا
- نشست رئیس هیئت عامل اتاق با مشاور ملی مرکز  تجارت بین المللی و تاجران صادرکننده کشور

دریافت خبرنامه

شماره نهم - جدی 1395

در این شماره خواهید خواند:
- نشست رهبري اتاق با اعضاي سکتور خصوصی و نماینده وزارت امور خارجه کشور
- نشست هیئت رهبري اتاق با سفیر کبیر هندوستان مقیم کابل
- نشست دو جانبه افغانستان و پاکستان پیرامون غنی سازي مواد غذایی

دریافت خبرنامه

شماره هشتم - قوس 1395

در این شماره خواهید خواند:
- همایش بزرگ "تحول آینده افغانستان از طریق غنی سازي مواد غذایی"برگزار شد
- نشست رهبری اتاق با مسؤلین اتحادیۀ باربری افغانستان
- دوازدهمین کنفرانس سالانه تواصل تجارتی افغان – امریکا برگزار شد

دریافت خبرنامه

شماره هفتم - عقرب 1395

در این شماره خواهید خواند:
- کنفرانس رؤسای اجرائیوی افغانستان در کابل برگزار شد
- بیست و یکمین جلسۀ نوبتی ھیئت محترم مدیرۀ اتاق برگزار شد
- نشست هیئت رهبري اتاق با سفیر کبیر جمهوری اسلامی ایران و هیئت همراه شان

دریافت خبرنامه


شماره ششم - میزان 1395

در این شماره خواهید خواند:
- سفر هیئت تجارتی افغانستان به کشور عربستان سعودی
- سکتور خصوصی خواهان همکاري بیشتر حکومت در جهت تشویق و توسعه تولیدات داخلی می باشد
- نشست رئیس هیئت عامل اتاق با مسؤلین اداره سایپ و جمعی از نمایندگان سکتور خصوصی کشور

دریافت خبرنامه