شماره سوم - جوزا 1398

در این شماره خواهید خواند:
- ملاقات رئیس هیئت عامل اتاق تجارت وسرمایه گذاری افغانستان با سفیر جدیدالتقرر افغانستان در ازبکستان
- دیدارهیئت رهبری اتاق تجارت وسرمایه گذاری افغانستان با سفیر مصر مقیم کابل
- ی وپنجمین جلسه دور دوم هیئت مدیره اتاق تجارت وصنایع افغانستان درکابل تدویر یافت


شماره دوم - ثور 1398

در این شماره خواهید خواند:
- افتتاح انتقال اولین محمولۀ صادراتی افغانستان به کشور آذربایجان
- نشست اتاق با مسئولین سکتور غذا پیرامون قیم مواد غذایی در مارکیت ها، برگزارشد
- هفتاد وهفتمین جلسه کمیته اجرائیه و بیست و سومین اجلاس عمومی اتاق سارک در شهر کتمندو برگزار گردید


شماره اول حمل - 1398

در این شماره خواهید خواند:
- اجتماع نهاد های مدنی حرکت ملی جوانان، از کارکرد های رئیس هیئت عامل اتاق، تقدیر نمود
-  (گفتمان ملی پیرامون دسترسی تشبثات کوچک و متوسط به قر ضه) در کابل برگزار شد
- ورکشاپ موافقتنامۀ تسهیل تجارت، موفقانه پایان یافت


شماره دوازدهم - حوت 1397

در این شماره خواهید خواند:
- ملاقات معاون اول هیئت مدیره اتاق با رئیس شرکت واخان کوریدور
- شست معاون هیئت عامل اتاق با رئیس پروژه ارتقای مهارت های مؤسسه (GIZ)
- ملاقات رئیس هیئت عامل اتاق با سفیر جدید افغانستان در سویس


شماره یازدهم - دلو 1397

در این شماره خواهید خواند:
- ملاقات معاون اول هیئت مدیره اتاق با سفیر کبیر ازبکستان در افغانستان
- دیدار سرپرست وزارت صنعت و تجارت و معاون اول هیئت مدیره اتاق از پارکهای صنعتی پلچرخی
- جلسه نوبتی گروپ کاری پنجم حقوقی کمیته اجرایی انکشاف سکتور خصوصی(پرایسیک) در اتاق تدویر یافتشماره دهم - جدی 1397

در این شماره خواهید خواند:
- انفجار در (گرین ولیج) کابل باعث میلیون ها افغانی خسارت به سکتور خصوصی نیز گردید
- کنفرانس سرمایه گذاری انکشاف جلغوزه برگزار شد
- کنفرانس مشترک هماهنگی سکتور ترانسپورت در کابل برگزار شد


شماره نهم - قوس 1397

در این شماره خواهید خواند:
- امضای تفاهم نامۀ همکاری چهار جانبه میان اتاق و شرکای کاری
- سی و سومین جلسۀ دور دوم هیئت محترم مدیره اتاق برگزار گردید
- تعدادي از تاجران حوزه شرق و مرکز، مشکلات شانرا با رهبري اتاق مطرح نمودند


شماره هشتم - عقرب 1397

در این شماره خواهید خواند:
- انتقاد متضررین مارکیت هاي حریق شده در جاده نادرپشتون، از کم توجهی حکومت
- نشست معاون تجارتی هیئت مدیره اتاق با تعدادي از تاجران صادرکننده کشور
- نشست هیئت رهبري اتاق با رئیس گمرکات، تاجران و صنعتکاران کشور پیرامون افزایش تعرفه گمرکی


شماره هفتم - میزان 1397

در این شماره خواهید خواند:
- آغاز پروسه جذب کار آموزان به شرکت هاي خصوصی مقیم کابل، با همکاري اتاق
- در نمایشگاه تولیدات داخلی در ارگ ریاست جمهوري، رئیس جمهور کشور بر حمایت از این تولیدات تأکید نمود
- نشست معاون اول هیئت مدیره اتاق با تاجران واعضاي اتحادیه وارد کننده گان قالین و فرش


شماره ششم - سنبله 1397

در این شماره خواهید خواند:
- اشتراك رئیس هیئت عامل اتاق در برنامه گفتمان مشورتی پیرامون چگونگی تطبیق کنوانسیون تیر در تجارت و ترانزیت میان افغانستان و پاکستان
- پوهنتون جهان از همکاري خوب اتاق و کارمندان آن در زمینۀ کارآموزی محصلان، تقدیر نمود
- نهمین کنفرانس و میزگرد توسعه تجارتی سیچوان و سارك برگزار گردید