رساله های تجارتی

نشست مشورتی با سکتور خصوصی جهت غنی سازی پالیسی ملی تجارت افغانستان برای سالهای (2018 – 2023)

اتاق تجارت و صنایع افغانستان و وزارت صنعت و تجارت به همکاری تخنیکی مرکز تجارت بین المللی (ITC) مشترکاً (نشست مشورتی با سکتور خصوصی جهت غنی سازی پالیسی ملی تجارت افغانستان برای سالهای 2018 - 2023) میلادی را با حضور مقامات عالیرتبۀ حکومت و هیئت رهبری اتاق و همچنان اشتراک دها تن از تاجران و اعضای سکتور خصوصی کشور به روز شنبه مورخ 21 میزان 1397 در هوتل پارک ستار،  برگزار نمودند.

دریافت فایل