# پست نام ایمیل شماره موبایل
1 آمر روابط عامه جان آقا نوید آدرس ایمیل در برابر هرزنامه ها محافظت شده است، شما نیاز به فعال سازی جاوا اسکریپت برای مشاهده آن دارید. 0700297718
2 سکرتر رئیس هیئت عامل روشن اسدی آدرس ایمیل در برابر هرزنامه ها محافظت شده است، شما نیاز به فعال سازی جاوا اسکریپت برای مشاهده آن دارید. 0700296771
3 آمر روابط بین الملل امید غفورزی آدرس ایمیل در برابر هرزنامه ها محافظت شده است، شما نیاز به فعال سازی جاوا اسکریپت برای مشاهده آن دارید. 0778686953
4 آمر انکشاف صادرات و سرمایه گذاری میرزمان پوپل آدرس ایمیل در برابر هرزنامه ها محافظت شده است، شما نیاز به فعال سازی جاوا اسکریپت برای مشاهده آن دارید. 0700222827
5 آمر روابط اعضا خواجه شاه درویش آدرس ایمیل در برابر هرزنامه ها محافظت شده است، شما نیاز به فعال سازی جاوا اسکریپت برای مشاهده آن دارید. 0700289787
6 آمر منابع بشری نجیب اله فضلی آدرس ایمیل در برابر هرزنامه ها محافظت شده است، شما نیاز به فعال سازی جاوا اسکریپت برای مشاهده آن دارید. 0792235154
7 آمر مالی محمد بهیر کتوازی آدرس ایمیل در برابر هرزنامه ها محافظت شده است، شما نیاز به فعال سازی جاوا اسکریپت برای مشاهده آن دارید. 0729982929
8 آمر روابط با دولت و خدمات حقوقی توکل خرم آدرس ایمیل در برابر هرزنامه ها محافظت شده است، شما نیاز به فعال سازی جاوا اسکریپت برای مشاهده آن دارید. 0707079910

آدرس: چمن حضوری نزدیک کابل ننداری، کابل، افغانستان