توزیع كمك مواد غذایی از سوی اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان برای خانواده های نیازمند نواحی مرکز شهر کابل

اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان به ادامه توزیع كمك‌هایش به نیازمندان و آسيب ديدگان ویروس کرونا (COVID 19) در کشور، برای نیازمندان نواحی مرکز شهرکابل که قبلاً شناسایی گردیده بودند، در منطقۀ قوای مرکز مواد غذایی توزیع نمود.