نشست هیئت رهبری اتاق با تاجران و مسئولان واردکننده ادویه و تجهیزات طبی

محترمان محمد یونس مومند معاون اول هیئت مدیره، سلطان محمد صافی معاون سرمایه گذاری، خانجان الکوزی عضو هیئت مدیره و ضیأالدین اچکزی رئیس کمیته تجارت و عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان روز دوشنبه مورخ 26 حوت 1398 ‏در نشستی با تاجران و مسئولان شرکت های واردکننده ادویه و تجهیزات طبی روی شیوع ویروس کرونا و آمادگی سکتور خصوص در قسمت رفع نیازمندی شفاخانه‌ها و ادویه فروشی‌ها به ادویه مورد نیاز و تدابیر ممکنه، بحث نمودند.‏

محترم مومند، در مورد شیوع ویروس کرونا در سطح جهان به خصوص ثبت وقایع این بیماری کشنده در کشور و تدابیر وقایوی و همچنان آمادگی های سکتور خصوصی در بخش سکتور دوایی و تجهیزات طبی در رابطه به نیازمندی موجود ادویه در سطح کشور صحبت نموده و از تاجران و مسئولان شرکت دوایی خواست تا هرنوع آمادگی لازم را در قسمت رفع نیازمندی های مردم و ادویه فروشی مرکز و ولایات داشته باشند و به این منطور پیشنهادات و طرح های خود را جهت تثبیت قیمت ها و تأمین ادویه با کیفیت در کشور، با اتاق شریک سازند.

محترم سلطان محمد صافی، در رابطه به بحران کنونی مرض کرونا در جهان صحبت نموده و از شرکت های واردکننده ادویه تقاضا به عمل آورد تا در زمینه تأمین نیازمندی شفاخانه ها و ادویه فروشی ها به ادویۀ با کیفیت و تجهیزات مورد ضرورت شفاخانه ها هرنوع تلاش ممکن را انجام دهند.

به همین ترتیب محترمان خانجان الکوزی و ضیأالدین اچکزی، در رابطه به نیازمندی فعلی ادویه فروشی ها و شفاخانه ها به ادویه و تجهیزات طبی صحبت نموده و رهنمایی های لازم را در زمینه ارائه نمودند.

سپس مسئولان شرکت واردکننده ادویه از موجودیت مقدار کافی ادویه و وسایل مورد نیاز طبی در ذخیره‌گاه های شان اطمینان داده و پیشنهادات و طرح های خود را در قسمت تامین نیازمندی شفاخانه ها و ادویه فروشی ها نیز ارائه داشتند.

همچنان اعضای اتحادیه واردکنندگان رخت و لباس طی ملاقات جداگانه مشکلات شانرا با هیئت رهبری اتاق مطرح نموده، یادآور شدند که آنها با تقبل مشکلات اموال شانرا در گمرک ولایات محصول میکنند ولی برای بار دوم از سوی گمرک کابل بررسی میگردند. آنها ازهیئت رهبری اتاق درقسمت حل مشکلات شان خواهان همکاری در بنادر وگمرکات کشور شدند که ازسوی هیئت رهبری اتاق وعده داده شد تا موضوع را به رهبری وزارت مالیه و حکومت افغانستان مطرح نموده و راه حل مناسب را در زمینه جستجو نمایند.