اسم: سید زمان هاشمی

پست:
رئیس هیئت عامل

تماس:
0707644482 - آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسكریپت دارید
مشاهده پروفایل

اسم: شفیق اله عطایی

پست: معاون پالیسی و تخنیکی هیئت عامل

تماس: 0799025023 - آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسكریپت دارید
مشاهده پروفایل
اسم: میر زمان پوپل

پست: آمر انکشاف صادرات و سرمایه گذاری

تماس: 0700222827 - آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسكریپت دارید
مشاهده پروفایل

اسم: حاجی خواجه شاه درویش

پست: آمر عضویت ها

تماس: 0700289787 - آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسكریپت دارید
مشاهده پروفایل

اسم: نجیب اله فضلی

پست: آمر منابع بشری

تماس: آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسكریپت دارید - 0792235154
مشاهده پروفایل

اسم: امید غفورزی

پست: آمر روابط بین الملل

تماس: آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسكریپت دارید - 0778686953
مشاهده پروفایل

اسم: جان اقا نوید

پست: آمر روابط عامه

تماس: آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسكریپت دارید - 0700297718
مشاهده پروفایل

اسم: منصورالله هدایت

پست: آمر کارشناسی اقتصادی

تماس: آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسكریپت دارید - 0791171034
مشاهده پروفایل

اسم: توکل خرم

پست: آمر روابط با دولت و خدمات حقوقی

تماس: آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسكریپت دارید - 0707079910
مشاهده پروفایل

اسم: محمد بهیر کتوازی

پست: آمر مالی

تماس: آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسكریپت دارید - 0729982929
مشاهده پروفایل