رهنمود کوید-۱۹ برای تجارت و محیط کار

اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان برای اعضای خویش ارزش قایل است و میخواهد شما و نیروی کاری شما در جریان کوید-۱۹ مصون بمانید.
ما دستورالعمل ها، معلومات و لینک های انترنتی که حاوی منابع مرتبط به کوید-۱۹ است را به منظور شریک سازی با شما گردآوری نمودیم تا شما بتوانید با استفاده از آنها کار و تجارت تان را به شکل مصون انجام دهید. با نزدیک شدن فصل انفلونزا در حالی که کوید-۱۹ هنوز هم تاثیر جدی بالای صحت عموم دارد، تجارت ها باید روی تدابیر ایمنی تمرکز کنند و کارمندان خود را نیز تشویق نمایند تا تدابیر احتیاطی را در محل کار و خانه هایشان در نظر بگیرند تا از انتقال بیماری جلوگیری گردد. قابل یاد آوریست که کارمندان سالم و محیط کار سالم به داشتن یک تجارت سالم کمک میکند.
بهترین راه برای جلوگیری از این بیماری اجتناب از قرار گرفتن در معرض این ویروس است.
معلومات و دستورالعمل های چگونگی انجام این کارقرار ذیل است.

محافظت از خود و دیگران مهم است!

لینک های مفید

رهنمود برای تجارت ها و کار فرمایان

لینک های سازمان بین المللی کار (ILO)

  1. رهنمود های تاسیس یک گروپ مخصوص کوید-19 در سطح شرکت
  2. راهنمای کارفرمایان در مورد مدیریت محل کار در جریان کوید-19
  3. یک رهنمود منابع سریع در واکنش به پالیسی های مشترک کوید-19
  4. بازگشت ایمن به کار: رهنمود پیشگیری از کوید-19 برای کارفرمایان
  5. پلان تداوم تجارت شش مرحله ای کوید-19
  6. رهنمود کارفرمایان در مورد کار از خانه در واکنش به شیوع کوید-19

نوت: لطفا به یاد داشته باشید که ترجمه رهنمود های سازمان بین المللی کار (ILO) از انگلیسی به دیگر زبان ها توسط ILO ساخته نشده و نباید ترجمه رسمی ILO در نظر گرفته شود. دفتر بین المللی کار هیچ نوع مسولیت در محتوا یا صحت این ترجمه ندارد.

همه تجارت ها و کار فرمایان نیاز دارند تا روی اینکه چگونه میتوانند شیوع بیماری کوید-۱۹ و تاثیرات آنرا در محل کار بطور موثر کاهش دهند غور نمایند. این باید شامل فعالیت های باشد که برای کاهش و جلوگیری از انتقال کوید-۱۹ میان کارمندان شان به منظور حفظ یک محیط سالم کمک کند. تجارت ها و کار فرمایان باید:

•    معلومات دقیق و به روز را ویب سایت وزارت صحت عامه - بدست آورید، تا در صورت نیاز به پاسخگویی آگاهی کامل داشته باشید.
•    طرح مشخص به محیط کار را تهیه، تطبیق و در صورت ضرورت به روز سازید. مهم است تا همه زمینه ها و امورات وظایف کارمندان که امکان بالقوه در معرض قرار گرفتن به بیماری کوید-۱۹ را دارند شناسایی شوند، و سپس برای نکات شناسایی شده راهکار به حد اقل رسانیدن خطر در معرض قرار گرفتن ترتیب گردد. طرح باید جامع و شامل راهکار برای افراد که علائم ندارند ولی ناقل هستند، نیز باشد.
•    طرح و تغییرات در طرزالعمل های استاندارد عملیاتی را با همه کارمندان در میان بگذارید و از آنها درخواست نظر کنید.