شماره سوم - جوزا 1398

در این شماره خواهید خواند:
- ملاقات رئیس هیئت عامل اتاق تجارت وسرمایه گذاری افغانستان با سفیر جدیدالتقرر افغانستان در ازبکستان
- دیدارهیئت رهبری اتاق تجارت وسرمایه گذاری افغانستان با سفیر مصر مقیم کابل
- ی وپنجمین جلسه دور دوم هیئت مدیره اتاق تجارت وصنایع افغانستان درکابل تدویر یافت