شماره دوم - ثور 1398

در این شماره خواهید خواند:
- افتتاح انتقال اولین محمولۀ صادراتی افغانستان به کشور آذربایجان
- نشست اتاق با مسئولین سکتور غذا پیرامون قیم مواد غذایی در مارکیت ها، برگزارشد
- هفتاد وهفتمین جلسه کمیته اجرائیه و بیست و سومین اجلاس عمومی اتاق سارک در شهر کتمندو برگزار گردید