شماره اول حمل - 1398

در این شماره خواهید خواند:
- اجتماع نهاد های مدنی حرکت ملی جوانان، از کارکرد های رئیس هیئت عامل اتاق، تقدیر نمود
-  (گفتمان ملی پیرامون دسترسی تشبثات کوچک و متوسط به قر ضه) در کابل برگزار شد
- ورکشاپ موافقتنامۀ تسهیل تجارت، موفقانه پایان یافت