هفتمین شماره خبرنامه سال 1391

در این شماره خواهید خواند:
- تعمیر اتاق تجارت و صنایع کندهار رسماً افتتاح و به بهره برداری سپرده شد
- اتاق تجارت و صنایع میز مدور به ارتباط فرصت های سرمایه گذاری یا بدیل اقتصاد قراردادی را دایر نمود
- عقب گرد افغانستان در جدول سهولت کاروبار تجارت و سرمایه گذاری

دریافت خبرنامه

ششمین شماره خبرنامه سال 1391

در این شماره خواهید خواند:
- شورای عالی اقتصادی ایجاد شد
- کنفرانس تواصل تجارتی افغان – جرمن در شهر کابل برگزار شد
- انجمن مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی افغانستان تأسیس شد

دریافت خبرنامه