شماره دهم - جدی 1396

در این شماره خواهید خواند:
- امضای قرارداد پروژه تولید برق گازی مزارشریف
- ملاقات رئیس هیئت عامل اتاق با سفیر چک در افغانستان
- نشست مشورتی هیئت مدیره اتاق برگزار شد

شماره نهم - قوس 1396

در این شماره خواهید خواند:
- بیست و هفتمین جلسۀ هیئت مدیره اتاق برگزار
- انتقال چهل تن میوه خشک از طریق دهلیز هوایی به هندوستان
- نشست سه جانبه برنامه کشوري کار شایسته در کابل برگزار شد


شماره هشتم - عقرب 1396

در این شماره خواهید خواند:
- ملاقات معاون تجارتی هیئت مدیره اتاق با معاون اول سفیر کبیر چین و قونسل اقتصادی سفارت آنکشور در کابل
- همکاري های اداره انکشاف بین المللی آلمان با اتاق تجارت و صنایع افغانستان دوامدار می باشد
- نشست رئیس هیئت عامل با رئیس عمومی بیمه وزارت مالیه

شمارهفتم - میزان 1396

در این شماره خواهید خواند:
- افزایش سه برابر تعرفه گمرکی پاکستان بالای محصولات افغانی، به سود تجارت دوکشور نمی باشد
- انتقال 40 تن میوه از طریق دهلیز هوایی به کشور هند
- بیست و پنجمین جلسۀ هیئت مدیره اتاق برگزار شد


شماره ششم - سنبله 1396

در این شماره خواهید خواند:
- انتقال 40 تن میوۀ تازه از طریق دهلیز هوایی به کشور هند
- آمادگی بزرگترین کمپنی اندونیزیایی برای سرمایه گذاری در افغانستان
- ملاقات رئیس هیئت عامل اتاق با معاون مستشار اقتصادی سفارت امریکا

شماره پنجم - اسد 1396

در این شماره خواهید خواند:
- نشست رئیس هیئت عامل اتاق با هیئت عالیرتبه سازمان بین المللی کار (ILO)
- تبادل نظر و بحث روي مشکلات و چالش هاي سکتور خصوصی در مرز سپین بولدك
- فراهم ساختن فرصت هاي جدید تجارتی بین افغانستان و بیلاروس


شماره چهارم - سرطان 1396

در این شماره خواهید خواند:
- رئیس جمهور کشور، از طریق ویدیو کنفرانس، مشکلات تاجران میوه تازه و صنعتکاران را استماع نموده، بخاطر حل آن هدایات لازم صادر کرد
- همکاری اتاق با سازمان بین المللی کار تدوین و انکشاف برنامه کشوری کار شایسته (DWCP)
- پروسیجرهای مغلق باید سهلتر و مرکز واحد خدمات گمرکی ایجاد گردد

شماره سوم - جوزا 1396

در این شماره خواهید خواند:
- دهلیز هوایی افغانستان – هندوستان رسماً افتتاح گردید
- دوازدهمین کنفرانس چین و کشور هاي جنوب آسیا در شهر کومینگ برگزار شد
- نشست رئیس هیئت عامل اتاق با رئیس پروژه تجارت و عواید افغانستان (آتار)


شماره دوم - ثور 1396

در این شماره خواهید خواند:
- کنفرانس "عدالت، حکومتداري خوب و انکشاف پایدار" در کابل برگزار شد
- نشست رهبری اتاق با وزیر امور داخله کشور
- ملاقات معاون تجارتی هیئت مدیره اتاق با رئیس بخش سیاسی سفارت سویدن مقیم کابلشماره اول - حمل 1396

در این شماره خواهید خواند:
- نشست رئیس هیئت عامل اتاق با سفیر کبیر جمهوري اندونیزیا
- اتاق تجارت وصنایع افغانستان از شرکت نازو تقدیر به عمل آورد
- نشست مقدماتی کنفرانس ملی "نقش عدالت در انکشاف اقتصادي افغانستان"، در اتاق برگزار شد

دریافت خبرنامه