پیام رئیس هیئت عامل

هیئت رهبری و اعضای محترم هیئت مدیره اتاق وهمچنان فعالين جامعه سکتور خصوصي کشور!

السلام عليکم و رحمت الله و برکاته؛

در نخست صميمانه ترين مراتب سپاس و امتنان خويش از اعتماد هیئت رهبری و اعضای محترم هیئت مدیره اتاق تجارت و صنایع افغانستان که مرا مناسب پست ریاست عامل اتاق دانسته و این مسؤلیت سنگین را به من محول نموده اند، ابراز میدارم.

اتاق تجارت و صنایع افغانستان منحیث نهاد معتبر و خدمتگزار به کشور و جامعۀ سکتور خصوصی افغنستان، خودرا متعهد میداند تا در راستای حمایت از  سکتور خصوصی کشور در جهت بهبود و انکشاف تجارت، سرمایه گذاری و صنایع داخلی گامهای موثر و ارزشمندی را بردارد.

هیئت عامل به مثابه بخش اجرائیوی این نهاد نقش برازنده و فعالی را در امر پیشبرد امور روزانه اتاق به عهده داشته و در این راستا هرنوع تلاش را برای بهبود اقتصاد ملی کشور انجام خواهد داد.

مشکلات و چالش هاي متعددي که همواره سکتور خصوصی کشور را متأثر ساخته است، طی سالهای اخیر به حد نگران کننده ای رشد نموده است. مشکلات و چالش ها همچون نامناسب بودن قوانين اقتصادي، اخاذي هاي غيرقانوني، فساد اداري، مشکلات ترانزيتي با کشورهاي همسايه و منطقه، نبود پاليسي ها و برنامه ها و عدم فراهم آوري تسهيلات و امکانات زيربنايي براي رشد صنايع و سرمايه گذاري از جانب دولت و بسا موانع ديگري در فراه راه فعاليت هاي تجارتي، صنعتي و اقتصادي وجود دارند که جداً باعث رکود سرمايه گذاري ها و تقليل فعاليت هاي اقتصادي و عوايد ملي گرديده اند.

هیئت عامل اتاق خود را مکلف می داند تا بمنظور دريافت راه حل ها و از ميان برداشتن مشکلات و چالش هاي موجود و فراهم آوري تسهيلات لازم براي رشد، تقويه و حمايت سکتور خصوصي که در نهايت باعث رونق اقتصاد ملي و بهتر شدن زندگي مردم کشور میگردد، دست به دست هم داده از طريق تأمين روابط کاري خوب با ادارات و نهادهاي ذيربط، ارايه طرحها، برنامه ها، پيشنهادات و مشورت هاي سودمند به مراجع دولتي همواره سعي و تلاش نموده و خدمات ارزنده ای را انجام دهد.

آرزومندم جهت رسيدن به اهداف فوق الذکر، تمامي همکاران و فعالين سکتور خصوصي کشور از هيچ نوع تلاش و همکاري با من دريغ نورزيده تا باشد در روشني مواد قانون اساسي، قانون اتاق تجارت و صنايع افغانستان و پاليسي اقتصادي کشور زمينه بستر سازي بهتر را براي رشد، توسعه و انکشاف فعاليت هاي تجارتي و اقتصادي و شکوفايي کشور مساعد سازيم.

به امید صلح، امنیت و رفاه افغانستان عزیز!

عتیق الله نصرت

رئیس هیئت عامل اتاق تجارت و صنایع افغانستان