قوانین و مقررات تجارتی

 1. قانون بانکداری افغانستان
 2. قانون هوانوردی ملکی
 3. قانون نفت وگاز
 4. قانون مالیات بر عایدات
 5. قانون شرکتهای سهامی و محدودالمسئولیت تجدید
 6. قانون میانجیگری تجدید
 7. مقررات دواخانه ها
 8. قانون تدارکات
 9. تعدیلات ماده 110 قانون شرکتهای سهامی
 10. قانون فروش عقاربه های غیرمنقول به نمایندگی های کشورها وسازمانهای خارجی
 11. قانون حمایه از حقوق مخترع ومکتشف
 12. قانون شرکتهای تضامنی تجدید
 13. قانون محصولی حق العبور
 14. قانون ذخایر احتیاطی غله جات دانه دار ونباتات ریشه دار
 15. مقرره کلینک های اکسریز شخصی
 16. مقرره لابراتوارهای طبی شخصی
 17. قانون مبارزه علیه جرایم تطهیر پول
 18. قانون حمایه ازحقوق مولف، مصنف، هنرمند و محقق
 19. قانون اسناد قابل معامله
 20. حذف وتعدیل درماده 7 قانون دافغانستان بانک
 21. قانون صحت عامه
 22. مقرره موسسات تعلیمی خصوصی
 23. قانون معادن افغانستان
 24. قانون کار
 25. قانون بیمه
 26. مقرره نفت وگاز
 27. قانون کوپراتیف ها
 28. قانون حکمیت تجارتی تجدید
 29. قانون گمرکات
 30. قانون حمل ونقل اموال تجدید
 31. قانون ادویه
 32. قانون انجو ها
 33. قانون سرمایه گذاری خصوصی تجدید
 34. مقررات تولید وتورید ادویه ولوازم طبی
 35. قانون تخم های بذری
 36. قانون رهن اموال منقول وغیر منقول درمعاملات بانکی
 37. مقررات حکمیت درگمرکات
 38. مقرره تعین قیمت اموال درگمرکات
 39. مقررات تاسیس موسسات حمل ونقل هوائی خصوصی
 40. طرزالعمل نحوه حکمیت تجارتی و میانجیگری در امور تجارتی
 41. قانون قراردادهای تجاری و فروش اموال تجدید
 42. قانون معادن تجدید