نشست معاون اول هیئت مدیرۀ اتاق با تاجران صادر کنندۀ ذغال سنگ

محترم الحاج خانجان الکوزی معاون اول هیئت مدیرۀ اتاق روز دوشنبه، 30 دلو 1396 با تعدادی از تاجران صادر کنندۀ ذغال سنگ کشور در سالون کنفرانس های اتاق ملاقات کرده و پیرامون مشکلات شان بحث و تبادل نظر نمودند.

ادامه مطلب...

امضای میکانیزم تطبیق تفاهمنامه میان اتاق و معینیت سواد آموزی وزارت معارف

محترم عتیق الله نصرت رئیس هیئت عامل اتاق تجارت و صنایع افغانستان روز یکشنبه، 29 دلو سال جاری طی نشستی با محترم داکتر سردار محمد رحیمی معین سواد آموزی وزارت محترم معارف کشور و هیئت همراه

ادامه مطلب...

اشتراک کارمندان اتاق در برنامه تبادل تجارتی و فرهنگی جاپان (JENESYS2017)

برنامه تجارتی فرهنگی توسط مرکز همکاری بین المللی جاپان (JICE) نهادی که از 40 سال بدینسو در راستای اجرایی ساختن فعالیت های گسترش و تقویت روابط و همکاری با کشورهای روبه توسعه کار میکند، به همکاری

ادامه مطلب...

اداراره USAID از همکاری خوب اتاق در (مرکز واحد طی مراحل گمرکی) تقدیر به عمل آورد

دیپارتمنت انکشاف صنایع و صادرات اتاق تجارت و صنایع افغانستان به خاطر همکاری خوب آن با ادارات همکار در «مرکز واحد طی مراحل گمرکی» میدان هوایی بین المللی حامد کرزی، از سوی  اداره انکشافی بین المللی ایالات

ادامه مطلب...

بیست و نهمین جلسۀ دور دوم هیئت محترم مدیره اتاق برگزار گردید

بیست و نهمین جلسۀ دور دوم هیئت مدیره اتاق تجارت و صنایع افغانستان تحت ریاست محترم الحاج خانجان الکوزی معاون اول هیئت محترم مدیره و اشتراک اکثریت اعضای محترم هیئت مدیره به روز چهارشنبه، 25 دلو 1396 در

ادامه مطلب...

اعضای VIP

اعضای پلاتینیوم

KPC

Aria Afghan Turkman Logistic Co

Natural Stone Logo

Safi Mover Transportation Co

Salar Shakib Co

GeoChem

Azizi Bank

Onyx Pharma

Pharma One International

Almas Khalis

Abdul Rahim Baba Logistics Co

Lalpoor Mohmand Ltd

Boustan-e-Sabz

Shah Faisal Momand Ltd.

Weyar Afghan Ltd

Rai Arian Logistic Services Co

Afghan Builders Consortium

Mawj Tasweer Advertising

Deldar Zadran Ltd

Ariana Hospital

Abram Global Group of Companies

Ariana Professional Logistic

Watan Group

Golden Taj Ball

VICC

Fidha Ltd

Vice Group

Kabul Serena

Afghan United Bank

نشرات

اولین شماره سال 1396


سروى کاروبار - سنبله 1396