اشتراک محترم شفیق الله عطایی معاون پالسی اتاق در دهمین کنفرانس چین –اسیای جنوبی وجنوب شرقی! پنجشنبه 28 سنبله شهر چنگدوکشور چین

محترم شفیق الله عطائی معاون پالیسی اتاق در دهمین کنفرانس چین- اسیای جنوبی و جنوب شرقی سخنرانی نمود. دهمین کنفرانس تحت عنوان China-South & Southeast Asia Business Leaders’ Summit با اشتراک اراکین بلند پایه دولتی کشور چین, روئسای اتاقها عضو سارک و اسیای جنوبی, تجار و سرمایه گذار در شهر چنگدو کشور چین از تاریخ 17-20 برگزار گردید.

در ابتدا محترم عطایی ضمن اظهار امتنان از دعوت شورای تجارت خارجی چین و اتاق سارک در زمینه اهمیت برگزاری همچو کنفرانسهای منطقوی سخنرانی نموده افزود: کشورهای حوزه سارک و جنوب شرق آسیا قسما نیم نفوس جهان را تشکیل میدهند و از قدرت های بزرگ اقتصادی نو ظهور ما است اما متاسفانه همگرائی و همکاری منطقوی و اقتصادی و تجارتی در این حوزه در حد اقل است و سیاست ها ی نادرست بعضی کشورها مانع رشد تواصل این کشورها گردیده است.

ضرورت است تا یک چهارچوب همکاری طی یک سند رسمی میان این کشورها شکل بگیرد تا خط مشی باشد. همچنان محترم عطائی در زمینه فرصتهای سرمایه گذاری و اصلاحات اخیر که در بخش تسهیل قوانین و پروسیجرها در راستای سرمایه گذاری خارجی و تجارت عملی شده است یاد آوری نموده افزود" اکثر کشورها از طریق رسانه ها در مورد حوادث ناگوار و جنگ در افغانستان شنیده باشند اما تصویر واقعی افغانستان برای جهان نشان داده نشده است که همانا این کشور سرزمین فرصت هااست و با داشتن معادن بیشتر از 4 تریلیون دالر, زمین های حاصل خیز, نیروی کار جوان و ارزان و تعهد قوی از جانب حکومت به منظور حمایت سکتور خصوصی میباشد.

با در نظر داشت موقعیت جغرافیایی, افغانستان میتواند نقش وصل را در منطقه بازی کند این مربوط کشورهای این حوزه است جناب عطائی همچنان در مورد پیشرفت های چشمگیر سکتور خصوصی افغانستان به اشتراک کنندگان کنفرانس معلومات جامع ارائه نموده علاوه کرد اتاق تجارت وسرمایه گذاری طی سال گذشته توانست نقش اساسی در قبال طرح و تطبیق پالیسی ملی تجارت, استراتیژی ملی صادرات, دهلیزهای هوائی و زمینی انجام دهد و درتمام کنفرانسهای تجارتی و نمایشگاه های بین المللی حضور فعال داشته باشد.

اتاق اخیراَ با تاسیس اتاق ریکا توانست 20 کشور عضو ریکا را با هم وصل نمایند و در انتقال تمام معلومات از قبیل ارقام و اعداد, پروژها به سطح حوزه اسیا برگزاری نشست های تجارتی مفید واقع گردد. در اخیر اقای عطائی برای تعقیب فیصله های این نسشت ها پیشنهاد ایجاد کمیته تخنیکی نمود. متعاقبا؛ روئسای اتاق های عضو سارک و آسیای جنوب شرقی به نوبه در زمینه نقش همگرائی منطقوی و پیشرفتهای اخیر کشورها مربوطه سخنرانی نمودند و روی همکاری های اقتصادی, تجارتی و تخنیکی تاکید کردند ونقش کشور دوست چین را حیاتی خواندند.

در مقابل رئیس شورای تجارت خارجی چین و معاون والی ولایت سچوان چین بر تعهدات خویش در زمینه سرمایه گذاری چین در کشورهای جنوب اسیا و تبادل هیات تخنیکی تاکید کرد. این کنفرانس با امضای تفاهمنامه های همکاری میان اعضای اتاق سارک و کشور دوست چین به پایان رسید.

اعضای VIP

اعضای پلاتینیوم

Delight Sign

Dynamic Vision

New Sadi

Azim Sahak ltd

KPC

Aria Afghan Turkman Logistic Co

GeoChem

Azizi Bank

Onyx Pharma

Afghan Builders Consortium

Ariana Hospital

Abram Global Group of Companies

Ariana Professional Logistic

VICC

Vice Group

Kabul Serena

Afghan United Bank

نشرات

اولین شماره سال 1398


سروى کاروبار - میزان 1397