مشکلات شرکت های بارچالانی و ترانسپورتی در اتاق مورد بحث قرار گرفت

محترم محمد یونس مومند معاون اول هیئت مدیره اتاق ‏تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، روزپنجشنبه ‏مورخ ‏‏10 دلو 1398 با محترم عباس آئین رئیس اتحادیه بارچالانی (افکو) و محترم لطف‌الله امینی رئیس ‏اتاق بامیان و معاون کمیته

ادامه مطلب...

جلسۀ اداری هیئت عامل اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان برگزار گردید

جلسۀ اداری هیئت عامل اتاق تحت ریاست محترم سیدزمان هاشمی رئیس هیئت عامل، با اشتراک آمرین و ‏مسئولین شعبات مختلف اتاق، به منظور تنظیم بهتر امور کاری آمریت‌ها، به روز پنج‌شنبه مورخ 10 دلو 1398 در ‏سالون

ادامه مطلب...

گفتمان سکتور خصوصی وعامه پیرامون دسترسی به بازار، در کابل برگزار گردید

اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان به حمایت اداره همکاری‌های انکشافی آلمان، گفتمان سکتور خصوصی ‏وعامه پیرامون دسترسی به بازار را به روز چهارشنبه مورخ 9 دلو 1398 با حضورداشت مقامات بلندرتبه ‏حکومتی، هیئت

ادامه مطلب...

ملاقات رئیس عمومی و اعضای هیئت رهبری اتاق با سفیرجمهوری تاجکستان مقیم کابل

محترم توکل احمدیار رئیس عمومی و اعضای هیئت رهبری و رئیس هیئت عامل اتاق تجارت و سرمایه ‏گذاری افغانستان روز چهارشنبه مورخ 9 دلو سال روان با محترم شرف الدین امام سفیر جمهوری تاجکستان مقیم کابل در مقر سفارت

ادامه مطلب...

مشکلات تاجران میوه تازه در اتاق مورد بحث قرار گرفت

محترم محمد یونس مومند معاون اول هیئت مدیره اتاق روز سه شنبه مورخ 8 دلو 1398 ‏با محترم حاجی امید نجابت حیدری رئیس اتحادیه تاجران ملی میوه تازه و تعدادی از ‏اعضای این اتحادیه در دفتر کاری ریاست هیئت مدیره ملاقات

ادامه مطلب...

گفتمان عامه وخصوصی پیرامون مشکلات دستفروشان شهرکابل، پروسه جدید تصفیه مالیات و بستن تشبث برگزار گردید

این گفتمان که روزسه شنبه مورخ 8 دلو 1398 از طرف کمیته اجرایی انکشاف سکتور خصوصی (PriSEC)، به همکاری سکتور خصوصی، و بانک جهانی و ادارات دولتی در وزارت اقتصاد برگزار گردیده بود، محترم محمد یونس مومند

ادامه مطلب...

اعضای VIP

اعضای پلاتینیوم

Tabesh Khurshid

Rosenstock Legal Services

Setara Dry Fruits

TASl

Wise Bros Logistics

Babrak Hameed CC

Z tech

Yasin Khalid

Etifaqe Bamyan

Sky International Insurance

Delight Sign

Dynamic Vision

New Sadi

Azim Sahak ltd

KPC

Aria Afghan Turkman Logistic Co

GeoChem

Azizi Bank

Onyx Pharma

Afghan Builders Consortium

Ariana Hospital

Abram Global Group of Companies

Ariana Professional Logistic

VICC

Vice Group

Kabul Serena

Afghan United Bank

نشرات

اولین شماره سال 1398


سروى کاروبار - 1398