# پست نام ایمیل شماره موبایل
1 مدیر عمومی روابط عامه صیام الدین پسرلی آدرس ایمیل در برابر هرزنامه ها محافظت شده است، شما نیاز به فعال سازی جاوا اسکریپت برای مشاهده آن دارید. 0786384859
2 سکرتر رئیس هیئت عامل روشن اسدی آدرس ایمیل در برابر هرزنامه ها محافظت شده است، شما نیاز به فعال سازی جاوا اسکریپت برای مشاهده آن دارید. 0700296771
3 مدیر عمومی اداری نبی حکیمی آدرس ایمیل در برابر هرزنامه ها محافظت شده است، شما نیاز به فعال سازی جاوا اسکریپت برای مشاهده آن دارید. 0700625867
4 سرپرست آمریت روابط بین الملل امید غفارزی آدرس ایمیل در برابر هرزنامه ها محافظت شده است، شما نیاز به فعال سازی جاوا اسکریپت برای مشاهده آن دارید. 0778686953
5 مدیر عمومی انکشاف صنایع و صادرات میرزمان پوپل آدرس ایمیل در برابر هرزنامه ها محافظت شده است، شما نیاز به فعال سازی جاوا اسکریپت برای مشاهده آن دارید. 0700222827
6 مدیر عمومی روابط اعضا خواجه شاه درویش آدرس ایمیل در برابر هرزنامه ها محافظت شده است، شما نیاز به فعال سازی جاوا اسکریپت برای مشاهده آن دارید. 0700289787
7 مدیر عمومی منابع بشری نجیب اله فضلی آدرس ایمیل در برابر هرزنامه ها محافظت شده است، شما نیاز به فعال سازی جاوا اسکریپت برای مشاهده آن دارید. 0792235154
8 مدیر عمومی مالی نقیب اله لاروی آدرس ایمیل در برابر هرزنامه ها محافظت شده است، شما نیاز به فعال سازی جاوا اسکریپت برای مشاهده آن دارید. 0785726763
9 مدیر عمومی روابط با دولت و خدمات حقوقی محمد طاهر وردک آدرس ایمیل در برابر هرزنامه ها محافظت شده است، شما نیاز به فعال سازی جاوا اسکریپت برای مشاهده آن دارید. 0794620202
10 وبمستر بشیر نوین آدرس ایمیل در برابر هرزنامه ها محافظت شده است، شما نیاز به فعال سازی جاوا اسکریپت برای مشاهده آن دارید. 0793706050

آدرس: چمن حضوری نزدیک کابل ننداری، کابل، افغانستان