# پست نام ایمیل شماره موبایل
1 آمر روابط عامه جان آقا نوید آدرس ایمیل در برابر هرزنامه ها محافظت شده است، شما نیاز به فعال سازی جاوا اسکریپت برای مشاهده آن دارید. 0700297718
2 سکرتر رئیس هیئت عامل روشن اسدی آدرس ایمیل در برابر هرزنامه ها محافظت شده است، شما نیاز به فعال سازی جاوا اسکریپت برای مشاهده آن دارید. 0700296771
3 آمر اداری نبی حکیمی آدرس ایمیل در برابر هرزنامه ها محافظت شده است، شما نیاز به فعال سازی جاوا اسکریپت برای مشاهده آن دارید. 0700625867
4 آمر روابط بین الملل امید غفورزی آدرس ایمیل در برابر هرزنامه ها محافظت شده است، شما نیاز به فعال سازی جاوا اسکریپت برای مشاهده آن دارید. 0778686953
5 آمر انکشاف صادرات و سرمایه گذاری میرزمان پوپل آدرس ایمیل در برابر هرزنامه ها محافظت شده است، شما نیاز به فعال سازی جاوا اسکریپت برای مشاهده آن دارید. 0700222827
6 آمر روابط اعضا خواجه شاه درویش آدرس ایمیل در برابر هرزنامه ها محافظت شده است، شما نیاز به فعال سازی جاوا اسکریپت برای مشاهده آن دارید. 0700289787
7 آمر منابع بشری نجیب اله فضلی آدرس ایمیل در برابر هرزنامه ها محافظت شده است، شما نیاز به فعال سازی جاوا اسکریپت برای مشاهده آن دارید. 0792235154
8 آمر مالی نقیب اله لاروی آدرس ایمیل در برابر هرزنامه ها محافظت شده است، شما نیاز به فعال سازی جاوا اسکریپت برای مشاهده آن دارید. 0785726763
9 آمر روابط با دولت و خدمات حقوقی محمد طاهر وردک آدرس ایمیل در برابر هرزنامه ها محافظت شده است، شما نیاز به فعال سازی جاوا اسکریپت برای مشاهده آن دارید. 0794620202

آدرس: چمن حضوری نزدیک کابل ننداری، کابل، افغانستان