هشتمین جلسۀ تیم های تخنیکی و تدارکاتی سومین انتخابات اتاق، برگزار گردید

هشتمین جلسۀ تیم‌های تخنیکی و تدارکاتی اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، تحت ریاست محترم الحاج احمد توفیق داوری معاون مالی و اداری و سرپرست ریاست هیئت عامل و اشتراک مسئولین و کارمندان دیپارتمنت‌های مختلف

اتاق به روز چهارشنبه مورخ 16 اسد 1398 در سالون ملاقات‌های ریاست هیئت عامل دایر گردید.

 

در آغاز جلسه، گزارش کاری از سوی مسوولین شعبات مختلف اتاق در رابطه به امور انتخاباتی و کارهای انجام شده در مرکز و اتاق‌های ولایتی/ ولسوالی، ارائه گردید. سپس پیرامون موضوعات تخنیکی بحث‌های همه‌جانبه صورت گرفته و از سوی سرپرست ریاست هیئت عامل در جهت پیشبرد امور انتخابات، هدایات لازم داده شد.