جلسه کمیته رهبری برنامه توسعه پایدار اقتصادی و ارتقای اشتغال (GIZ-SEDEP) در کابل برگزار شد

جلسه کمیته هیئت رهبری برنامه توسعه پایدار اقتصادی و ارتقای اشتغال (GIZ-SEDEP)، روز دوشنبه مورخ 14 اسد 1398 تحت ریاست مشترک محترم ظهورالدین شیرزاده معین انکشاف سکتور خصوصی و صنایع وزارت صنعت

و تجارت و محترم رابرت ویلهلم گلاس رئيس برنامه انکشاف مستمر اقتصادی و افزایش اشتغال اداره همکاری آلمان (GIZ-SEDEP) و اشتراک محترم شفیق الله عطایی معاون پالیسی و تخنیکی ریاست هیئت عامل اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، محترمه منیژه وافق رئیس اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان، نماینده وزارت زراعت، مالداری و آبیاری و رؤسای وزارت صنعت و تجارت در هوتل کابل سرینا برگزار گردید.

 

در این جلسه، روی اهداف برنامه توسعه پایدار اقتصادی و ارتقای اشتغال در افغانستان، استراتیژی تشبثات کوچک و پلان های آینده برای رشد تجارت و تشبثات کوچک و متوسط بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

در اخیر این جلسه، توافقنامۀ همکاری دوجانبه اقتصادی میان جمهوری فدرال آلمان (GIZ-SEDEP) و وزارت صنعت و تجارت به هدف رشد تجارت و تشبثات کوچک، توسعه پایدار اقتصادی و ارتقای اشتغال توسط محترم ظهورالدین شیرزاده معین انکشاف سکتور خصوصی و صنایع وزارت صنعت و تجارت و محترم رابرت ویلهلم گلاس رئيس برنامه انکشاف مستمر اقتصادی و افزایش اشتغال اداره همکاری آلمان در افغانستان، به امضاء رسید.