هفتمین جلسۀ تیم های تخنیکی و تدارکاتی سومین انتخابات اتاق، برگزار گردید

هفتمین جلسۀ تیم‌های تخنیکی و تدارکاتی اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان به منظور تدویر موفقانۀ سومین انتخابات اتاق در مرکز و اتاق‌های ولایتی/ ولسوالی تحت ریاست محترم الحاج احمد توفیق داوری معاون مالی و اداری

و سرپرست ریاست هیئت عامل و اشتراک محترم شفیق الله عطایی معاون پالیسی و تخنیکی ریاست هیئت عامل، مسئولین و کارمندان دیپارتمنت‌های مختلف اتاق به روز یکشنبه مورخ 13 اسد 1398 در سالون ملاقات‌های ریاست هیئت عامل دایر گردید.

 

در آغاز جلسه، گزارش کاری از سوی مسوولین شعبات مختلف اتاق در رابطه به امور محوله در قسمت آمادگی‌های تخنیکی و پیشرفت‌های کاری برای برگزاری سومین انتخابات اتاق در مرکز و اتاق‌های ولایتی/ ولسوالی، ارائه گردید. سپس بعد از بحث‌های همه جانبه پیرامون موضوعات مطرحه، از سوی سرپرست ریاست هیئت عامل و محترم عطایی در قسمت پیشبرد امور انتخابات، هدایات لازم داده شد.