اشتراک وسخنرانی محترم الحاج محمد یونس مومند در مراسم افتتاح فابریکه پروسس جلغوزه وفابریکه میهن استیل

محترم الحاج محمد یونس مومند معاون تجارتی هیئت مدیره اتاق تجارت وصنایع افغانستان در مراسم افتتاح فابریکه پروسس جلغوزه وفابریکه پروسس وذوب آهن میهن استیل که به اشتراک رئیس جمهور واعضای کابینه و رهبری سکتور خصوصی کشور و سفیر چین درکابل تدویر یافته بود اشتراک وسخنرانی کرد.

وی درنخست از رییس جمهور نسبت حمایتش از سکتور خصوصی و سکتور تولید تشکری کرده گفت سرمایه گذاران مهین استیل زمانی سیخ وارداتی را میفروختند و من در شرکت ساختمانی شاداب ظفر استفاده میکردم و حالا جای شکر است که تولید مینمایند.

وی درمورد جلغوزه گفت: جلغوزه مانند گفته های رییس جمهورطلا سیاه است و اتاق تجارت و صنایع در 64 پرواز 1350تن جلغوزه رابه چین صادرکرده و به قیمت بلند بفروش رسیده است.ما تلاش مینماییم که امسال صادرات بیشتر داشته باشیم.

بعداً پیشنهادات چون ایجاد شرکت سهامی بزرگ تولید برق، تمرکز سرمایه دربانک ها برای فابریکات بزرگ، حق اولیت استفاده سیخ گول افغانستان در پروژه های ساختمانی را به رییس جمهور کشور مطرح کرد که از سوی رییس جمهور وعده داده شد که به ادارات مسُول در زمینه هدایت میدهد.

در اخیر یکجا با رهبری سکتور تولید وسرمایه گذاران لوح تقدیر مهین استیل را به ریس جمهور کشور تقدیم کردند.