نشست معاون هیئت عامل اتاق با رئیس پروژه ارتقای مهارت های مؤسسه (GIZ)

محترم شفیق الله عطایی معاون پالیسی و تخنیکی هیئت عامل اتاق تجارت و صنایع افغانستان روز یکشنبه مورخ 26 حوت 1397 با محترم عبدالله جلو رئیس پروژه ارتقای مهارت های مؤسسۀ (GIZ) و تعدادی از همکارانش در دفتر کاری خویش ملاقات کرده و پیرامون ایجاد شورای ملی مهارت ها و یک سلسله موضوعات مرتبط دیگر بحث و تبادل نظر نمودند.

محترم عبدالله جلو، در مورد ضرورت ایجاد شورای ملی مهارت ها، نقش رهبری کنندۀ اتاق به عنوان نماینده سکتور خصوصی در این شورا و همچنان همکاری تخنیکی اتحادیه اروپا برای ادغام مجدد عودت کنندگان در افغانستان و انکشاف مهارتها مطابق نیاز بازار کار و یک سلسله موضوعات تخنیکی آن به محترم عطایی معلومات مفصل ارائه کرده و خواهان همکاری بییشتر اتاق در زمینه گردید.

محترم عطایی، ضمن اظهار خوش آمدید به آقای جلو و همکارانش، ایجاد شورای ملی مهارت ها را یک اقدام نیک در عرصۀ آموزش های فنی - حرفوی خوانده و هرنوع همکاری اتاق را به عنوان کارفرما در زمینه وعده سپرد. وی تأکید نمود که اکنون سکتور خصوصی از نبود کارگران ماهر و مسلکی رنج می برد و این باعث گردیده است تا یک بخش قابل ملاحظۀ نیروی کار از کشورهای مختلف خارجی در سکتور خصوصی کشور استخدام گردند.

آقای عطایی افزود، ایجاد چنین شورا که نظیر آن در هندوستان و سریلانکا نیز وجود دارند، نتیجۀ مثبتی را با خود داشته و در خصوص تربیه و پرورش کادرهای مسلکی مورد نیاز بازار، سهم و نقش ارزندۀ خویش را ایفاء نموده و همچنان این شورا زمینۀ اصلاحات گسترده را در این بخش فراهم خواهد نمود.

شورای ملی مهارت ها، به منظور آموزش های فنی – حرفوی نیمه رسمی، رسیدگی به اصلاحات کلیدی، هماهنگی فعالیت ها، رهنمایی و تطبیق آموزش های فنی و حرفوی نیمه رسمی و آموزش مهارتها، تأسیس خواهد شد.

شورای ملی مهارت ها، منبع اولیۀ معلومات برای وزارت کار و امور اجتماعی بوده که مسائل مربوط به بخش آموزش های فنی وحرفوی نیمه رسمی را آماده می سازد.