افتتاح انتقال اولین محمولۀ صادراتی کشور توسط قطار آهن از بندر حیرتان به شهر شیان چین

قرار است شرکت واخان کوریدور با همکاری شرکت های چینایی (ZUPSCM) و (FTSCOCGT) اولین محمولۀ صادراتی محصولات کشور را توسط قطار آهن از شهر بندری حیرتان افغانستان به شهر شیان چین ارسال نمایند. در محفل افتتاحیه ای که به این منظور روز پنجشنبه مورخ 23 حوت1397 از سوی شرکت واخان کریدور به همکاری اتاق تجارت و صنایع افغانستان در هوتل کابل سرینا برگزار شد، مقامات بلندپایه دولتی، هئیت رهبری اتاق، نماینده تجارتی سفارت چین در کابل و تعدادی از تاجران چینایی و افغان اشتراک ورزیده بودند.

محترم الحاج خانجان الکوزی معاون اول هیئت مدیره اتاق، ضمن اظهار خوش آمدید به مهمانان، از کشور چین به عنوان یکی شرکای عمده تجارتی افغانستان نام برد که به گفته وی، "قبلاً تجارت افغانستان با کشور چین از طریق خاک پاکستان صورت می گرفت و اخیراً با گشایش دهلیز هوایی میان چین و افغانستان صادرات از راه هوا آغاز گردید. افتتاح مسیر خط آهن حیر تان - شیان می تواند تأثیر خوبی در تجارت ما داشته باشد و تاجران ما باید از مزایای این مسیر استفاده اعظمی نمایند."

آقای الکوزی، میزان صادرات کشور در سال 1397 را حدود یک میلیارد دالر یادآور شده و ابراز خوشبینی کرد که صادرات افغانستان در سال 1398 به دو ملیارد دالر افزایش یابد. وی افزود: "با گشایش مسیر تازه، مشکلات تخنیکی و چالش هایی نیز فراراه آن قرار می گیرند، چنانچه در مسیر راه لاجورد و چابهار این مشکلات وجود داشت و ما امیدوار هستیم تا در دومین انتقال از راه لاجورد و چابهار، کشور هایی که در این مسیر ها قرار دارند به تعهدات شان عمل نمایند.

محترم تیان نماینده تجارتی چین در افغانستان، در رابطه به توسعۀ تجارت چین با کشور های مختلف جهان از جمله افغانستان صحبت نموده و از اتاق تجارت و صنایع افغانستان، وزارت صنعت و تجارت و امور خارجه افغانستان خواست تا مشترکاً با سفارت چین در افغانستان، روی یک میکانیزم خوب در جهت گسترش روابط تجارتی میان دو کشور کار نمایند. وی از تاجران افغان خواست تا با استفاده از این مسیر تجارت خود با چین را بیشتر انکشاف دهند.

همچنان در این کنفرانس محترم الحاج محمد یونس مومند معاون تجارتی هیئت مدیره و جمعی از کارمندان اتاق نیز حضور داشنتد و محترمان خان ولی خان بشرمل معاون تخنیکی ریاست عمومی اداره امور، حسن سروش رئیس همکاری های اقتصادی وزارت امور خارجه، ظهور الدین شیرزاد معین امور انکشاف سکتور خصوصی وزارت تجارت و صنعت، عبدالباری صدیقی معاون اداره خط آن افغانستان، وُ جون فی نماینده شرکت بجینک مینگ و نجمان نماینده شرکت BMMT پیرامون موثریت این مسیر در توسعۀ مناسبات تجارتی و ترانزیتی میان دو کشور و همچنان موضوعات مربوطۀ شان نیز صحبت نمودند.