از هشتم مارچ روز جهانی زن، در اتاق تجلیل به عمل آمد

از هشتم مارچ روز جهانی زن طی محفلی با حضورداشت محترم الحاج خانجان الکوزی معاون اول هیئت مدیره، محترم عتیق الله نصرت رئیس هیئت عامل، محترم الحاج نظام الدین تاج زاده رئیس کمیته مواد غذایی و عضو هیئت مدیره، معاونین محترم هیئت عامل، زنان و جمعی از کارمندان اتاق تجارت و صنایع افغانستان، به روز شنبه مورخ 18 حوت سال روان در سالون کنفرانس های اتاق تجلیل به عمل آمد.

محترم نصرت، هشتم مارچ را به زنان کشور به خصوص زنانیکه در اتاق ایفای وظیفه می نمایند تبریک گفته و از نقش زنان کارمند اتاق در فعالیت ها و پیشرفت های این اداره و همچنان کمیت روز افزون آنان در دیپارتمنت های مختلف اتاق یادآوری کرده و اظهار امیدواری نمود که با آمدن صلح در کشور، یکسلسله فرصت های جدیدی برای زنان در بخش مختلف از جمله فعالیت های اقتصادی فراهم گردد.

محترم الکوزی، ضمن تبریکی روز هشتم مارچ به زنان کشور و کارمندان اتاق، از مشکلات موجود فرا‌راه فعالیت اقتصادی زنان سخن به میان آورده و آمدن صلح و ثبات در کشور را برای مردم ما، به خصوص زنان افغانستان که در اثر جنگها همواره صدمه بیشتر را متحمل گردیده اند، یک نیاز اساسی دانسته و از هر نوع حمایت رهبری اتاق در تأمین حقوق زنان اطمینان داد.

در اخیر، از زنان کارمند اتاق به پاس خدمات و کارکرد های خوب آنان طی یک سال گذشته، از سوی رهبری اتاق، ضمن حمایت مالی، تقدیر نیز به عمل آمد.