مشکلات و نظریات اتحادیۀ واردکنندگان آهن آلات، در اتاق ‏مورد بحث قرار گرفت

اتحادیه وارد کننده آهن آلات به روز سه شنبه مورخ 14 حوت  1397 طی نشست مفصل در مورد مشکلات، نظریات و پیشنهادات به منظور بهبود تسهیلات مسائل تجارتی و سرمایه گذاری شان با محترم الحاج احمد توفیق داوری معاون مالی و اداری هیئت عامل و محترم الحاج نظام الدین تاج زاده رئیس کمیته مواد غذایی و عضو هیئت مدیره اتاق بحث همه جانبه نمودند.

در این نشست، محترم حاجی محمد گردیزی و تاجران وارد کننده آهن آلات، در رابطه به مشکلات موجود فراراه کاروبار شان به خصوص از بلند بودن نرخ آهن آلات در دیتابس وزارت مالیه، مشکلات امنیتی و سایر موضوعات شکایت کرده و خواهان همکاری اتاق در زمینه گردیدند.

محترمان تاج زاده و داوری، ضمن اظهار خوش آمدید به هیئت رهبری و اعضای اتحادیه واردکنندگان آهن آلات، بعد از استماع مشکلات شان و عدۀ همکاری داده و نیز به دیپارتمنت های ذیربط اتاق هدایت دادند تا در قسمت رفع مشکلات و حضور اتحادیه در تمامی مسائل مربوطه منجمله کنفرانس ها، محافل و نمایشگاه های داخلی و خارجی و همچنان پیشنهادات شان همکاری همه جانبه نمایند.