جلسۀ رؤسای هیئت محترم مدیره مرکز و ولایات، در اتاق برگزار گردید

جلسۀ رؤسای اعضای محترم هیئت مدیره اتاق مرکز و 25 اتاق ولایاتی کشور تحت ریاست محترم الحاج خانجان الکوزی معاون اول و سرپرست هیئت مدیره اتاق و اشتراک اکثریت رؤسای هیئت مدیره اتاق های ولایتی، به روز شنبه مورخ 11 حوت 1397 در سالون کنفرانس های اتاق برگزار گردید.

در این جلسه، محترم عتیق الله نصرت رئیس هیئت عامل اتاق، طی گزارشی موضوع قانون اتاق و تعدیلات وارده از سوی وزارت صنعت و تجارت را به جلسه ارائه نمود. اشتراک کنندگان جلسه، پس از بحث همه جانبه پیرامون موضوع با اتفاق آراء و با صدور قطعنامه ای مخالفت شان را مبنی بر تعدیلات وارده ابراز داشته و خواهان بازنگری مجدد به طور شفاف و همه جانبه‌ی طرح مسودۀ این قانون، از سوی حکومت گردیدند.