استقبال ویژه از مواصلت اولین کاروان لاری های اموال صادراتی افغانستان از طریق راه لاجورد، در بندر امبرلی استانبول

محترم عتیق اله نصرت رئیس هیئت عامل اتاق تجارت و صنایع افغانستان که به منظور اشتراک در مراسم مواصلت اولین کاروان لاری های اموال صادراتی افغانستان از طریق راه لاجورد و کنفرانس تواصل تجاری افغان – ترک، عازم کشور ترکیه گردید، روز چهارشنبه مورخ 12 جدی 1397 در مراسم استقبالیه این کاروان که دربندر امبرلی شهر استانبول تدویر یافته بود اشتراک کرده و به نمایندگی از سکتور خصوصی افغانستان سخنرانی نمود.

آقای نصرت، دیدگاه اتاق تجارت وصنایع افغانستان را درزمینه نقش راه لاجورد درتوسعه روابط اقتصادی، تجاری وترانزیتی تشریح نموده و از همکاری سکتور خصوصی کشور به ویژه اتاق، درتطبیق برنامه های اقتصادی منطقوی خاصتاً راه لاجورد در چوکات سیستم تیر اطمینان داد.

رئیس هیئت عامل اتاق، درمورد سهولت هایی که برای تاجران کشور های مسیر این جاده، به خصوص افغان ها ایجاد میگردد، یادآوری نموده، گفت: "اکنون تاجران افغان میتوانند درمدت 15 روز اموال خود را از افغانستان به ترکیه و آب های آزاد اروپا انتقال دهند. این روابط دوطرفه است که می تواند باعث کاهش در هزینۀ صادرات و واردات شده و افغانستان را از انحصار یک یا دومسیر نجات دهد.

محترم نصرت، بعد از ظهر روز چهارشنبه در کنفرانس تواصل تجاری افغان - ترک که درشهر استانبول برگزار گردید اشتراک نموده، نظریات، پیشنهادات وطرح های سکتور خصوصی و اعضای اتاق تجارت و صنایع کشور را به تاجران، سرمایه گذاران و مسئولان حکومتی وغیر حکومتی ترکیه و افغانستان که درکنفرانس حضور داشتند ارائه کرد. وی همچنان از سرمایه گذاران ترک خواست که با درنظرداشت فرصت های ایجاد شده میان ترکیه، افغانستان و کشور های مسیر راه لاجورد، درافغانستان سرمایه گذاری کنند که درنتیجه، تعدادی از سرمایه گذاران ترک علاقمندی شانرا برای سرمایه گذاری در افغانستان به خصوص در سکتور های معادن، ساختمان، آموزش و تحصیلات عالی، ترانسپورت، صنایع، انرژی و مواد غذایی زراعتی ابراز داشتند.

آقای نصرت، از سرمایه گذاران و تاجران افغان و ترک به خاطر علاقمندی شان در جهت سرمایه گذاری های مشترک و همچنان رهبری کشور بخصوص رئیس جمهور محمد اشرف غنی مبنی برحمایت و تشویق شان از سرمایه گذاری و رهبری کشور ترکیه درمورد همکاری و زمینه سازی چنین برنامه سپاس و قدردانی نمود.

در این دو رویداد اقتصادی، محترم مصطفی مستور وزیر اقتصاد، محترمه کامله صدیقی سر پرست وزارت صنعت وتجارت، محترم خان ولی خان بشرمل معاون تخنیکی اداره امور ریاست جمهوری و تعدادی از اعضای هیئت رهبری اتاق تجارت وصنایع افغانستان و سرمایه گذاران کشور های ذیدخل، حضور داشتند.