ایجاد مرکز واحد جمع آوری عواید ملی در کشور

ریاست مالیه دهندگان کوچک و متوسط وزارت مالیه به همکاری اداره آسان خدمت وزارت مخابرات و تکنالوجی معلوماتی، مراکز مختلف جمع آوری عواید ملی را بشکل مرکز واحد ارائه خدمات در آورد.

در مراسم افتتاح این مرکز، محترم داکتر محمد همایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه و مشاور ارشد مقام عالی ریاست جمهوری، محترم شهزاد آریوبی، وزیر مخابرات و تکنالوجی معلوماتی، محترم الحاج محمد يونس مومند، معاون تجارتى هیئت مدیره اتاق تجارت و صنايع افغانستان و جمعی کثیری از اعضای سکتور خصوصی اشتراک ورزیده بودند.

محترم قیومی، در رابطه به ایجاد این مرکز، گفت:" هدف ایجاد این مرکز عصری سازی و شفافیت در پروسه جمع آوری عواید ملی می باشد، همچنان این مرکز تسهیلات زیادی را برای مالیه دهندگان و تجار ملی فراهم می نماید. مرکز متذکره با تکنالوجی معلوماتی عصری و سیستم سیگتاس مجهز می باشد و تمام کارمندان آن جدیداً استخدام گردیده اند که ضمن برخورداری از ظرفیت بلند، امور محوله را با تعهد، صداقت و انرژی انجام می دهند."

وزیر مخابرات و تکنالوجی معلوماتی، در رابطه به افتتاح این مرکز گفت:" این مرکز باعث تسهیلات زیادی برای سرمایه گذاران و مالیه دهندگان می گردد و امکانات و تسهیلات زیادی را برای تجار ملی فراهم نموده و مشکلات مالیه دهندگان را مرفوع خواهد نمود."

محترم مومند، از رئیس جمهور کشور سپاسگزاری نمود که با ایجاد این مرکز به یکی از یازده اولویت پیشنهادی سکتور خصوصی پاسخ مثبت داده و آنرا جامۀعمل پوشاند.

آقای مومند، از این اقدام حکومت اظهار قدردانی نموده و آنرا یک گام مؤثر در جهت ایجاد تسهیلات برای مالیه دهندگان و سرمایه گذاران خواند. وی هرنوع همکاری سکتور خصوصی را در جهت پرداخت شفاف مالیه با وزارت محترم مالیه و ریاست عمومی عواید این وزارت ابراز داشته و از مالیه دهندگان کشور خواست تا مالیه خود را در زمان معین آن تصفیه نمایند.

قابل ذکر است، در این مرکز بشمول مالیه دهندگان متوسط و کوچک، ایجاد تسهیلات بانکی برای سپرده های سرمایه گذاران، بدست آوردن جواز های تجارتی و جواز کار بشکل یک کامپلکس اداری، موجود خواهد بود.