نشست مشورتی اتاق با تاجران کشور

اتاق تجارت و صنایع افغانستان به منظور رسیدگی به مشکلات تاجران صادرکننده و واردکنندۀ سبزیجات و میوه جات تازۀ کشور در بندر تورخم و مسیر شاهراه ها، نشست مشورتی را تحت ریاست محترم الحاج خانجان الکوزی معاون اول هیئت مدیره اتاق با حضور محترم میر سعید سعیدی رئیس عمومی تجارت بین المللی و محترمه الاهه شاهین رئیس انکشاف صادرات وزارت محترم تجارت و صنایع، محترم حنیف صوفی زاده رئیس انکشاف سکتور خصوصی وزارت زراعت، مالدری و آبیاری، رؤسای اتحادیه های صادرکننده و واردکننده سبزیجات و میوه جات تازه و جمع کثیری از تاجران به روز دوشنبه، 6 سنبله 1396 در سالون کنفرانس های اتاق برگزار نمود.

در این نشست روی جستجوی راه های بهتر برای فراهم آوری تسهیلات در برابر پروسۀ صادرات و واردات در بخش سبزیجات و میوه جات تازه بحث همه جانبه صورت گرفته و تاجران پیرامون مشکلات موجود در بندر تورخم و صدور سرتفکیت های چندگانه واردات سبزی از سوی حکومت پاکستان ابراز نگرانی نموده و خواهان همکاری اتاق و نهاد های ذیربط حکومتی در زمینه گردیدند.

محترم الکوزی ضمن اظهار خوش آمدید به مهمانان و یادآوری یکسلسله اصلاحات وارده از سوی حکومت در زمینه مشکل اخاذی های غیر قانونی در مسیر شاهراه ها به خصوص در قسمت ترانسپورت و شاروالی ها، روی مشکل سرتفکیت های چندگانه و راه حل آن با نمایندگان وزارت های فوق الذکر و تاجران کشور بحث و تبادل نظر نمودند. همچنان آقای الکوزی روی فراهم ساختن تسهیلات بیشتر به شکل قانون مند و مبتنی بر منافع ملی تأکید ورزیده و مشخصاً روی موضوع صادرات میوه تازه با پاکستان و تسهیلات لازم در بندر تورخم صحبت نمود.

در اخیر بعد از استماع نظریات تاجران و نماینده های حکومت به خاطر رسیدگی به مشکلات مطرح شده از سوی تاجران، فیصله شد تا در نشست بعدی با درنظر داشت اسناد موجود طرفین، راه حل معقول جستجو و اقدام عملی روی دست گرفته شود.