اعضاء و  فعالين جامعه سکتور خصوصي کشور:

السلام عليکم و رحمت الله و برکاته؛

در مقدمه مي خواهم صميمانه ترين مراتب سپاس و امتنان خويش را نسبت اعتماد شوراي محترم عالي نمايندگان و اعضاي هيات مديره اتاق که از تجار، صنعتکاران، سرمايه گذاران و جميع متشبثين خصوصي سراسر کشور نمايندگي مي نمايند و مسئوليت رياست هيات مديره اتاق را به دوش اينجانب گذاشتند، قلباً اظهار قدرداني نمايم.

بدون شک که فعالين سکتور خصوصي کشور به عنوان گردانندگان چرخ اقتصادي در کشور با مساعد شدن نسبي اوضاع طي چندين سال گذشته فعاليت ها و موفقيت هاي چشمگير و محسوس در بخش هاي مختلف اقتصادي و اجتماعي داشته و در راستاي رشد اقتصاد ملي ايجاد اشتغال و فقر زدايي نقش عمده خويش را ايفاء نموده است.

ولي هنوز هم مشکلات و چالش هاي متعددي چون نامناسب بودن قوانين اقتصادي، اخاذي هاي غيرقانوني، فساد اداري، مشکلات ترانزيتي با کشورهاي همسايه و منطقه، نبود پاليسي ها و برنامه ها و عدم فراهم آوري تسهيلات و امکانات زيربنايي براي رشد صنايع و سرمايه گذاري از جانب دولت و بسا موانع ديگري در فراه راه فعاليت هاي تجارتي، صنعتي و اقتصادي وجود دارند که جداً باعث رکود سرمايه گذاري ها و تقليل فعاليت هاي اقتصادي و عوايد ملي گرديده اند.

اکنون بر ماست تا بمنظور دريافت راه حل و از ميان برداشتن مشکلات و چالش هاي موجود و فراهم آوري تسهيلات لازم براي رشد، تقويه و حمايت سکتور خصوصي که در نهايت باعث رونق اقتصاد ملي و بهتر شدن زندگي مردم کشور مي گردد، دست به دست هم داده از طريق تأمين روابط کاري خوب با ادارات و نهادهاي ذيربط، ارايه طرحها، برنامه ها، پيشنهادات و مشوره هاي سودمند به مراجع دولتي همواره سعي و تلاش نماييم.

با آنکه اتاق در سال گذشته مجموعه ايي از مشکلات و چالشهاي موجود را با راه حل و پيشنهادات مشخص تحت نام (آجنداي ملي تشبثات) در نتيجه سروي و نظرخواهي حدود يک هزار و پنجصد تن متشبثين در پنج زون کشور منتشر و به مقامات و ادارات محترم ذيربط دولتي ارايه و تقديم داشته ولي هنوز هم آن چنانکه شايد و بايد در اين زمينه توجه و رسيدگي لازم صورت نپذيرفته است.

جهت رسيدن به اهداف فوق آرزومنديم تمامي همکاران و فعالين سکتور خصوصي کشور از هيچ نوع تلاش و همکاري با من دريغ نورزيده تا باشد در روشني مواد قانون اساسي، قانون اتاق تجارت و صنايع افغانستان و پاليسي اقتصادي کشور زمينه بستر سازي بهتر را براي رشد، توسعه و انکشاف فعاليت هاي تجارتي و اقتصادي و شکوفايي کشور مساعد سازيم.

در خاتمه جا دارد تا از همت، تلاش و کارآيي رياست هيات عامل اتاق که توانستند با وجود چالش ها و مشکلات متعدد دومين انتخابات سراسري هيات مديره را در مرکز و ولايات موفقانه تدوير نمودند، صميمانه قدرداني نمايم.

همچنان از همکاري مالي موسسه جي آي زد، همکاري هاي تخنيکي کميسيون محترم مستقل انتخابات و نيروهاي امنيتي کشور که هر کدام به سهم خويش در قسمت تدوير موفقانه انتخابات متذکره همکاري هاي همه جانبه نموده، قلباً اظهار سپاس مي نمايم.

به اميد افغانستان آباد و مرفه

الحاج حسين فهيم

رئيس هيئت مديره اتاق تجارت و صنايع افغانستان