بیست و هفتمین جلسۀ هیئت مدیره اتاق برگزار

بیست و هفتمین جلسۀ هیئت مدیره اتاق تجارت و صنایع افغانستان تحت ریاست محترم الحاج خانجان الکوزی معاون اول هیئت مدیره و اشتراک اکثریت اعضای محترم هیئت مدیره به روز چهارشنبه، 29 قوس 1396 در دفتر دارالانشای هیئت مدیره اتاق برگزار شد.

نخست گزارش شش ماهۀ کاری اتاق شامل: دست آورد ها، چالش ها و بیلانس مالی از سوی محترم عتیق‌الله نصرت رئیس هیئت عامل اتاق به جلسه ارائه گردید که بعد از تأیید گزارش ارائه شده، بحث و تبادل نظر پیرامون موضوعات شامل آجندا، تصامیم لازم اتخاذ گردید.