کنفرانس همکاری میان سکتور خصوصی و عامه در کابل برگزار گردید

محترم الحاج محمد یونس مومند معاون تجارتی هیئت مدیره اتاق تجارت و صنایع افغانستان در کنفرانس همکاری میان سکتور خصوصی و عامه که به روز چهارشنبه، 22 قوس 1396در هوتل صافی لندمارک کابل برگزار گردید اشتراک ورزیده و در رابطه به نقش و همکاری سکتور خصوصی در برنامه مشارکت عامه و خصوصی سخنرانی نمود.

آقای مومند، پیرامون دست آوردها و چالش های حکومت وحدت ملی صحبت نموده گفت: "اصلاحات در بعضی از قوانین و مقرارت حاکم بر فضای کسب و کار مانند قانون مالکیت های معنوی، قانون حمایت از مخترعین، قانون حمایت از مستهلکین، قانون معادن و غیره، صورت گرفته است، همچنین کاهش در قیمت برق صنعتی ( از 12 افغانی به 6 افغانی) و تعرفه های گمرکی اموال وارداتی (مواد نفتی و گاز مایع)، تغییر در میعاد مدت جواز های شرکت ها از یک سال به سه سال و سایر تسهیلات دیگر به وجود آمده است، ولی فساد اداری، نبود امنیت، نبود زیر ساخت های اساسی برای رشد صنایع کشور مانند زمین صنعتی و بعضی از قوانین که لازم است هر چه زودتر مطابق به شرایط روز تعدیل و تغییرات لازم باید در آن وارد شود مانند قانون سرمایه گذاری، قانون پارک های صنعتی، قانون شرکت ها، قانون مالیات بر عایدات و قانون ادارۀ امور مالیاتی و غیره که تا به حال پا برجا مانده است."

در آخر آقای مومند از حکومت خواست تا در جهت حل مشکلات سکتور خصوصی گام های عملی و جدی را بردارد تا باعث جلب سرمایه گذاران در کشور و همچنان سرمایه گذاری در بخش های مختلف گردد.