ملاقات رئیس هیئت عامل اتاق با معاون سازمان بين المللى کار (ILO)

محترم عتیق الله نصرت رئیس هیئت عامل اتاق تجارت و صنایع افغانستان روز دوشنبه، 20قوس 1396 با خانم توموكو نيشيموتو معاون سازمان بين المللى كار و محترم خالق منظور نماینده آن سازمان در افغانستان، در دفتر کارش ملاقات کرده و پیرامون تدوین برنامه كشورى كار شايسته 5 ساله (2018-2022) و موضوعات کاری بحث و تبادل نظر نمودند.


در نخست محترم نصرت، از فعالیت های اتاق و هماهنگی با وزارت کار و امور اجتماعی، اتحاديه كارگران و سازمان بين المللى کار پیرامون موضوعات سه جانبه (Tripartite) صحبت نموده و از نقش اتاق به عنوان نماينده كارفرمايان در انسجام و دادخواهی برای سکتور خصوصی و فرصت های مساعد شده از جانب حکومت وحدت ملی که خود به نحو امید دهنده برای حمایت از این سکتور می باشد یاد آوری نمود. ایشان از سهم گیری اتاق در تدوین برنامۀ قبلى کشوری کار شایسته که برای مدت پنج سال در سال 2010 با همکاری جوانب ذیدخل ترتیب گردیده بود معلومات ارائه نموده و همچنان از آمادگی اتاق برای تدویر کنفرانس کارفرمایان پیرامون تدوين برنامه جديد كشورى کار شایسته که با همکاری سازمان بين المللى کار قرار است به تاریخ 26 دسامبر سال جاری در کابل تدویر یابد صحبت نمود.


برنامه کشوری کار شایسته که با حمایت سازمان بين المللى کار توسط سه شريك اجتماعى( دولت، كارفرما و كارگر) تدوین می یابد، از اهمیت بسزایی برای ثبات کاری و ایجاد شغل برخوردار می باشد که با توجه به آن اتاق تجارت و صنایع افغانستان با دعوت نمودن کارفرمایان منجانب سکتور خصوصی از پنج زون کشور و با شناسايى نيازمنديها و اولويت هاى پيشنهادى شان نقش بارزى را در تدوين و انكشاف اين برنامه برای پنج سال آینده (از سال 2018 الی 2022) بازى می نماید.


بعداً خانم توموكو نيشيموتو از هماهنگی اتاق با سازمان بين المللى کار و وزارت کار و امور اجتماعی ابراز خرسندی نموده، ایشان تدویر کنفرانس را اقدام بجا و به نفع کشور و زدودن بی کاری خوانده و از فعالیت های اتاق در رابطه به رسیدگی به مشکلات سکتور خصوصی و دادخواهی آن در هر مقطع زمانی ستایش نمود.


در اخیر هر دو جانب روی همكاريهای مزيد در ساير بخش ها از قبيل ارتقاى ظرفيت كار فرمايان، نهادينه سازى تعليمات تخنيكى و مسلكى و تربيه كارگر ماهر با سهم گيرى سكتور خصوص مطابق نياز مندى ماركيت كار و همچنان همكارى جدى در تطبيق برنامه كشورى كار شايسته بحث و توافق نمودند.