صادرکنندگان میوۀ تازه و خشک، مشکلات شانرا با رئیس هیئت عامل اتاق در میان گذاشتند

محترم عتیق الله نصرت رئیس هیئت عامل اتاق تجارت و صنایع افغانستان، روز چهار شنبه مورخ 15 قوس سال جاری با رؤسا و مسوولین شرکت های صادرکنندۀ میوه جات تازه و خشک و گیاهان طبی در دفتر کارش ملاقات و پیرامون موضع صادرات از طریق دهلیز هوایی بحث و تبادل نظر نمودند.

این نشست که در هماهنگی با دیپارتمنت انکشاف صنایع و صادرت اتاق ترتیب شده بود، تاجران صادرکننده ضمن ارائه مشکلات شان در رابطه به موضوع کمیشنکاران هندی در میدان های هوایی هندوستان، نظریات و پیشنهادات شانرا به خاطر پروسه انتقال از طریق دهلیز هوایی نیز ارائه داشتند.

محترم نصرت، ضمن اظهار خوش آمدید و بعد از استماع مشکلات و نظریات مسؤلین شرکت های صادرکننده، قسمتی از مشکلات آنان را ناشی از عدم آگاهی تعدادی از تاجران از پروسیجرهای گمرکی در میادین هوایی هندوستان و سؤ استفاده بعضی از کمیشنکاران هندی خوانده و پیشنهاد نمود تا از یکطرف در بسته بندی میوه جات تازه مطابق استندرد های بین المللی عمل نموده و از جانب دیگر با آگاهی از قوانین گمرکی در میدان های هوایی هندوستان و تأمین رابطه مستقیم با تاجران هندی جلو سؤ استفاده بعضی از کمیشنکاران را بگیرند.

آقای نصرت افزود که نسبت سپری شدن فصل میوه تازه در افغانستان و کاهش صادرات آن، صادرکنندگان میوه جات خشک و گیاهان طبی باید در هماهنگی با دیپارتمنت انکشاف صنایع و صادرت اتاق، محصولات صادراتی خویش را بصورت منظم ترتیب و تهیه نموده و برای صادرات از طریق دهلیز هوایی آماده سازند. متقابلاً تاجران مذکور ضمن قدردانی از همکاری خوب و همیشکی اتاق در زمینه صادرات، آمادگی خود را برای صادرات 40 تن میوه تازه و خشک در هفته آینده نیز ابراز داشتند.