امضای تفاهمنامۀ ایجاد شورای تجارتی جاده ابریشم در نشست شورای تجارتی چین و جنوب آسیا

سیزدهمین دور نشست شورای تجارتی چین و جنوب آسیا با اشتراک محترم لیو گوانگزی رئیس شورای انکشاف تجارت جهانی چین (CCPIT) همراه با مقامات دولتی کشور مالدیف، رئیس، معاونین و اعضای محترم اتاق تجارت و صنایع سارک به روز پنچ شنبه مورخ 9 قوس 1396 در جمهوری مالدیف برگزار گردید.

آقای گوانگزی، ضمن اظهار خوش آمدید به مهمانان، در رابطه به نشست متذکره و نتایج نشست گذشته که در شهر کومینگ کشور چین برگزار گردیده بود صحبت نموده افزود که همکاری های همه جانبه میان کشور های جنوب آسیا و چین افزایش یابد و توجه بیشتر باید بالای پیشرفت سبز و تولیدات پاک صورت گیرد.

سپس آقای سورج ویدیا رئیس اتاق تجارت و صنایع سارک، همکاری اتاق سارک با (CCPIT) را باعث خرسندی خوانده و جهت اجرایی ساختن تمام وعده های انجمن برای حل مشکلات تجار میان کشور های آسیای جنوبی و چین تاکید داشت.

متعاقباً، محترم الحاج محمد یونس مومند معاون تجارتی هیئت مدیره اتاق تجارت و صنایع افغانستان و همچنان معاون اتاق تجارت و صنایع سارک در رابطه به کمربند اقتصادی جاده ابریشم سخنرانی نموده افزود: «از زمان ابتکار کمربند اقتصادی جاده ابریشم ما شاهد تحولات چشمگیر در تحقق این ایده عالی برای تقویت روابط اقتصادی میان کشورهای مسیر جاده ابریشم بوده ایم.» وی همچنان در صحبت های خود به طرح های همکاری منطقوی برای افغانستان نیز تاکید نمود.

بعد از ختم سخنرانی ها، روی انتخاب رئیس نمایشگاه CSABF در سال 2018 بحث صورت گرفت که سرانجام محترم الحاج محمد یونس مومند به حیث رئیس نمایشگاه شورای تجارتی چین و کشور های جنوب آسیا تعیین گردید. آقای مومند ضمن سپاسگزاری از اعضای شرکت کننده جهت انتخاب ایشان به حیث رئیس نمایشگاه متذکره، اطیمنان داد که در این نمایشگاه شاهد حضور پررنگ تجار افغان و مقامات دولتی جمهوری اسلامی افغانستان خواهیم بود.

در حاشیه این نشست رئیس (CCPIT) تفاهمنامۀ ایجاد شورای تجارتی جاده ابریشم را با تمام کشورهایی که در امتداد این جاده قرار دارند، به امضا رساند که محترم یونس مومند به نمایندگی اتاق تجارت و صنایع افغانستان این تفاهمنامه را امضاء نمود.