همکاري های اداره انکشاف بین المللی آلمان با اتاق تجارت و صنایع افغانستان دوامدار می باشد

محترم عتیق الله نصرت، رئیس هیئت عامل اتاق تجارت و صنایع افغانستان با آقای امبروس دوزر، رئیس پروژه انکشاف اقتصاد پایدار و ارتقای اشتغال به منظور همکاریهای دوجانبه و پلان های آینده، در دفتر کاري خویش ملاقات نمود.

محترم نصرت ضمن ابراز خوش آمدید به آقای امبروس دوزر از خدمات پروژه متذکره در چارچوب موسسه همکاریهای آلمان اظهار سپاس نموده و انتخاب محترم شان را بحیث رئیس این پروژه، که ایشان از قبل در افغانستان تجربه ی خوبی دارند، استقبال و اظهار خوشنودی نمود.

اقای دوزر ضمن تشکر از همکاریهای اتاق تجارت و صنایع افغانستان، در مورد پلان های آینده و ساحات کاري اداره خویش طی سالهای 2018 الی 2020 معلومات ارائه نموده نقش اتاق را در تطبیق این برنامه ها مهم و ارزنده شمرده و خواهان همکاري های دایمي، عقد قرارداد های دوجانبه، و تطبیق مشترک پروژه های اساسي شد. وی در مورد طرح فعلی خویش که اتاق تجارت و صنایع افغانستان تطبیق کننده و منفعت گیرنده آن میباشد نیز معلومات ارائه نمود.

محترم عتیق الله نصرت ازهمکاریهای اداره انکشاف بین المللی آلمان سپاسگزاری نموده گفت: " فعالیت ها و نتایج کار پروژه انکشاف اقتصاد پایدار و ارتقای اشتغال (SEDEP) موثر بوده که سبب ارتقای ظرفیت و پیشرفت در بخش های مختلف گردیده است. باید یادآور شد که با همکاری حکومت آلمان بخصوص موسسه همکاریهای بین المللی آلمان و سایر شرکای خویش قادر شدیم تا پیام سکتور خصوصی را به شکل موثر آن به حکومت، مردم و سایر ارگان های زیربط برسانیم. سروی های مختلفی که مشترکاً توسط اتاق و اداره انکشاف بین المللی آلمان صورت گرفته است در تسوید استراتیژی انکشاف ملی صادرات نقش ارزنده داشته است."

آقای نصرت در مورد اوضاع اقتصادی کلی کشور، اصلاحات، عقد قرارداد های دولت افغانستان با جامعه جهانی چون سازمان تجارت بین المللی تجارت و پروژه تسهیل تجارت، اشتراک اتاق در کنفرانس های ملی و بین المللی، تسهیلات و فرصتهای جدید چون اعمار خط ریل بین افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی، ایجاد راهای مختلف تجارتی و ترانزیتی و همچنان افزایش سهمگیری زنان درتجارت و سرمایه گذاری افغانستان که موسسه همکاریهای بین المللی آلمان در آن نقش موثر داشت، معلومات همه جانبه ارائه نمود.

در آخر آقای امبروس دوزر از معلومات و همکاریهای همه جانبه اتاق تجارت و صنایع افغانستان تشکر نموده و خواهان همکاریهای بیشتر گردید.