ورکشاپ آگاهی دهی پروسيجر هاي گمركي و تعرفه هاي ترجيحات گمركي در اتاق دایر شد

اتاق تجارت و صنایع افغانستان به سلسله برنامه های آگاهی دهی به سکتور خصوصی، ورکشاپی را تحت عنوان «اگاهي دهي پروسيجر هاي گمركي و تعرفه هاي ترجيحات گمركي» كشور های هندوستان، چين و كشورهاي عربي به روز یکشنبه مورخ 5 سنبله 1396 به همکاری پروژه آتار اداره USAID و اشتراک تعدادی از صادركنندگان و کارمندان اتاق در سالون کنفرانس های اتاق برگزار نمود.

محترم شفیق الله عطایی معاون پالیسی و تخنیکی هیئت عامل اتاق تجارت و صنایع افغانستان، در صحبت مقدماتی خود برگزاری این این ورکشاپ را برای صادرکنندگان و تاجران کشور مفید خوانده و ابراز امید واری کرد که موضوعات تهیه شده در این ورکشاپ با در نظرداشت مشکلات موجود در زمینه صادرات در تعدادی از کشور های منطقه مانند، هندوستان، چین و کشور های عربی و همچنان پروسجر های گمرکی و تعرفه هاي ترجيحات گمركي در این کشور ها، برای تاجران و صادرکنندگان کشور مؤثر و مفید واقع شود.

سپس آقای کریستوفر بروکس هولم مشاور حقوقی امور تجاری پروژه آتار، در رابطه به صادرات افغانستان و دسترسی به مارکیت های منطقه، پروسجرهای گمرکی و تخنیکی صادرات و تعرفه هاي ترجيحات گمركي تعدادی از کشور های منطقه که عضویت سازمان جهانی تجارت WTO را دارند، با ارائه پریزنتیشن معلومات مفصل ارائه کرده و یافته های خود را به خاطر رفع مشکلات موجود در عرصه های متذکره با حاضرین شریک ساخته و به پرسش های اشتراک کنندگان پاسخ ارائه نمود.